9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglaltak alapján -figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére -a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatali szervezetére, valamint a Minisztérium irányítása, illetve a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közvetlen felügyelete alatt álló szervekre terjed ki.

2. §

A Minisztérium és szervei szolgálati titokköri jegyzékét (a továbbiakban: Jegyzék) e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

3. §

(1) A Minisztérium hivatali szervezete szervezeti egységeinek vezetői és a rendelet hatálya alá tartozó egyéb szervek vezetői szakterületükön kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni az irányításuk alatt álló szervezeti egység tevékenysége során felmerülő adatfajták szolgálati titokkörbe való felvételének vagy törlésének indokoltságát. Ha a Jegyzékben meghatározott adatfajták bővítése vagy szűkítése indokolt, úgy kezdeményezniük kell annak módosítását.

(2) A módosításra tett javaslatban meg kell határozni, részletesen indokolni kell a Jegyzékbe való felvételre vagy az abból törlésre javasolt adatfajtát. A Jegyzékbe való felvételre irányuló javaslatban meg kell jelölni az érvényességi időt.

4. §

Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításról szóló 14/1996. (VII. 15.) KTM rendelet hatályát veszti.

Dr. Kóródi Mária s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A Minisztérium és szervei szolgálati titokköri jegyzéke, valamint az egyes adatfajták szolgálati titokká minősítésének leghosszabb érvényességi ideje[1]

1. Az ország védelmi felkészülése érdekében készített intézkedés, tanulmány, adatfeldolgozás, gépi adatfeldolgozás, valamint a számítási eredményeket tartalmazó mágneses, illetve egyéb adathordozó, amennyiben az államtitoknak nem minősül. (20 év)

2. A nemzetközi megállapodások előkészítő dokumentumai. (10 év)

3. A pályázati feltételek, a kiírás előtt, illetve a pályázatok eredménye az elbírálást véglegesítő jegyzőkönyv elkészültéig.

4. A Minisztérium és szervei számítógépes hálózatának műszaki tervei, illetve megvalósítási dokumentációi. (15 év)

5. A Minisztérium és szervei számítógépes hálózatában a felhasználók azonosítására szolgáló jelszavak, (l év)

6. A Minisztérium és szervei számítógépes hálózatának biztonságával kapcsolatban készült elemzések, tervek, szabályzatok és intézkedések. (15 év)

7. A központosított bérszámfejtési rendszer használatához szükséges jelszók, azonosítók. (5 év)

8. A nemzetvédelmi és gazdasági szempontból kiemelt szerepet játszó magyarországi létesítmények környezetének az Országos Meteorológiai Szolgálat által gyűjtött aktuális adatai minősített helyzetben. (2 év)[2]

9. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) távközlési és informatikai rendszerének mindazon hívószámai, amelyek segítségével a rendszer a MATÁV Rt. nyilvános hálózatainak (telex, telefon (modem/fax), DATEX H, ISDN / igénybevételével elérhető. (20 év)

10. A Szolgálat távközlési és informatikai rendszerének jellemzőivel, annak működésével és használatával összefüggő valamennyi információ, címek, felhasználói nevek, jelszavak stb. (10 év)

11. A meteorológiai rendszerek által használt saját fejlesztésű valamennyi rendszer és felhasználói program, illetve az azok rendszeren belüli használatával összefüggő valamennyi információ. (10 év)

12. Az Országos Képzési Jegyzék alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai. (6 év)[3]

Lábjegyzetek:

[1] Az egyes adatfajták szolgálati titokká minősítésének - a minősítéstől számítva - leghosszabb érvényességi idejét a melléklet zárójelben tartalmazza.

[2] Megállapította a 17/2003. (XI. 24.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[3] Beiktatta a 2/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.01.15.

Tartalomjegyzék