20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelet

a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és határainak módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom és az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950. OTT számú határozatával létesített, és a 182/1957. OTT számú határozattal kibővített Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület területéhez csatolom a Szombathely 825/1,828/7 a, 828/7 b, 891 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 2,1 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület részét képező szombathelyi 974/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 0,1 hektár kiterjedésű terület védettségét megszüntettem.

(3) A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A területváltozások célja a védettségi kritériumoknak nem megfelelő területrészek leválasztása és más célú hasznosítása, illetve az arborétum fejlesztését, a tudományt, a botanikai, a genetikai kutatást, az ökológiai oktatás-nevelést, az ökoturizmust szolgáló ingatlanok csatolása a védett természeti területhez.

3. §

(1) A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait - a kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2)[1] A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1.számú melléklet a 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelethez

A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Szombathely

817, 825/1, 828/7 a, 828/7 b, 891,974/2,1002,1003

2. számú melléklet a 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelethez[2]

A Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- A dendrológiai, botanikai gyűjtemény fenntartása, megőrzése és védelme,

- a fenyő fajtafenntartó telep fenntartása,

- a géngyűjtemény megőrzése,

- a természetes növénytársulások maradványainak megőrzése,

- a védett állatfajok létfeltételeinek biztosítása,

- az arborétum mint kultúrtörténeti érték megőrzése,

- a közművelődés, a szabadidő kulturált felhasználásának, a természetben történő élményszerzésnek és felüdülésnek az elősegítése elsősorban a fenyő- és hangafélék, valamint egyéb botanikai értékek oktatási és ismeretterjesztési célokat szolgáló bemutatásával,

- a természeti, tájépítészeti és kultúrtörténeti értékek megismerésére irányuló idegenforgalom, valamint a rekreáció elősegítése.

2. Természetvédelmi stratégiák

- Az arborétum erdészeti, kertészeti, tájépítészeti és botanikai kutatások regionális központjává fejlődésének elősegítése, elsősorban a növénynemesítési kutatások, a génmegőrzési tevékenység feltételeinek biztosításával,

- az arborétumban folyó kutatások eredményei táj- és természetvédelmi célú hasznosításának elősegítése,

- a természetestől távol álló, sajátos szempontok szerint kialakított mesterséges élőhelyek gondozása, ápolása, megfelelő állapotuk fenntartása az általuk nyújtott esztétikai élmény biztosítása érdekében,

- a mesterséges élőhely-komplexum állatvilágának védelme, különös tekintettel a tavi, folyóvízi, fás társulásokhoz kötődő, illetve az odúlakó fajokra,

- a növényfajok, -fajták, kertészeti változatok fennmaradásának biztosítása a mesterséges biotópok fenntartása érdekében,

- a potenciális növénytársulások fennmaradt képviselőinek, egyedeinek (így különösen a Gyöngyös-part vegetációja, az idős tanúfák) védelme.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdésének c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint -a 3.1.1-3.1.6. fejezet tartalmazza.

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- Az arborétum füves területeit - melyek elsősorban a rálátások szerepét hivatottak betölteni - évente legalább egyszer kézi vagy gépi úton kaszálni szükséges, és gondoskodni kell a széna forgatásáról, begyűjtéséről és elszállításáról.

- A fával és cserjékkel borított területeken az oda nem illő, felverődő, nem kívánt cserje-, illetve gyomfajokat talaj felszíni mechanikus gyomirtással kell eltávolítani. A megfelelő állapotot (záródás, növőtér) a gyűjtemény növényegyedeinek nyesésével, egészségügyi célzatú ápolásával, a kiszáradt egyedek eltávolításával kell biztosítani.

- A mesterséges tavak, árokrendszerek, a Gyöngyösholtág műtárgyait, partvédelmi berendezéseit folyamatosan karban kell tartani, növényzetüket ápolni, védeni szükséges. A tavakat tízévente legalább egyszer ki kell kotorni a feliszapolódás megakadályozása érdekében.

- A Gyöngyös-patak parti sávjának növényzetét - az egészségügyi termelésen kívül - beavatkozással nem szabad érinteni.

- A zsilipeken keresztül annyi vizet kell juttatni a területen található vízfolyások medreibe, hogy a Gyöngyöspatak vízszintjéhez képest lényeges különbség ne alakuljon ki.

3.1.2. Fajok védelme

- Az odúlakó állatok részére mesterséges odúkat kell kihelyezni.

- Gondoskodni kell az idős tanúfák, tekintélyes korú növénykülönlegességek védelméről, ápolásáról.

3.1.3. Látogatás

- Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a látogatók mozgását időben és térben korlátozhatja.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

- A természetvédelmi oktatás, nevelés előmozdítása érdekében újabb ismertető, tájékoztató és növénynév táblákat kell kihelyezni, valamint - a már meglévőkkel együttesen - gondoskodni kell fenntartásukról, folyamatos karbantartásukról.

- Oktatás, bemutatás céljával állandó és időszaki tárlatokat, gyűjteményes, interaktív kiállítást, rendezvényeket, természetvédelmi táborokat kell szervezni.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

- Biztosítani kell a feltételeket az erdészeti célú kutatás, fajtanemesítés, valamint a természetvédelemhez köthető tudományos vizsgálatok elvégzéséhez.

- Engedélyezett kutatást csak kutatási terv alapján, az igazgatósággal egyeztetett módon lehet végezni. A kutatás eredményeiről kutatási jelentést kell leadni az igazgatóság részére.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

- A látogatók kulturált fogadása érdekében új bejáratot, fogadóépületet, szociális létesítményeket és autóparkolókat szükséges létesíteni.

- A Gyöngyös-patakra hidat kell építeni.

- A sétaút-hálózatot új utakkal kell bővíteni.

- A természetvédelmi oktatás-nevelés előmozdítása érdekében a területen tanösvényt kell létesíteni.

- Az épületek, berendezési tárgyak és a látogatást, bemutatást, kutatást lehetővé tévő infrastruktúra megfelelő műszaki állapotát fenn kell tartani.

- Az arborétum területén csak olyan mély- és magasépítési tevékenység folyhat, amely a meglévő épületek, építmények fenntartása, valamint a természetvédelmi kezelés érdekében történik. Egyéb célú építési munka nem végezhető a területen.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 43/2006. (XI. 13.) KvVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.11.21.

[2] Megállapította a 43/2006. (XI. 13.) KvVM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.11.21.

Tartalomjegyzék