257/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány nyugellátásként nyugdíjsegélyt állapít meg és folyósít az Alappal tagsági jogviszonyban állt mindazon alkotóművészek számára, akik az Alap megszűnésekor, 1992. október 1-jén megfeleltek az erre az ellátásra jogot biztosító - az akkor hatályos jogszabályokban előírt - feltételeknek. A nyugdíjsegélyeket a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány a nyugdíjra vonatkozó rendelkezések szerint rendszeresen emeli."

2. §

A Rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellátások fedezetét a központi költségvetés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetében biztosítja."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök