Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet

a piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során alkalmazandó alapelvekről

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók) és a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság).

Piacmeghatározás

2. § (1) A hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) érintett piacként azonosítja az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos azon piacokat, amelyek jellemzői indokolják (ideértve különösen, ha az általános versenyjogi eszközök önmagukban nem alkalmasak a hatékony verseny biztosítására) a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezete szerinti kötelezettségtípusok közül valamely kötelezettség, illetve kötelezettségek előírását, fenntartását, illetve módosítását.

(2)[1] A Tanács az érintett piacokat a mellékletben meghatározott szolgáltatási (áru) piacok vizsgálatából kiindulva, a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságainak figyelembevételével határozza meg.

(3)[2] A Tanács a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságai által indokolt esetben a mellékletben meghatározott szolgáltatási (áru) piacoktól eltérő piacokat is meghatározhat. A mellékletben nem említett szolgáltatási (áru) piacok meghatározása esetén a Tanácsnak biztosítania kell a Bizottság által az érintett termékpiacokról és szolgáltatási piacokról kiadott ajánlásban (a továbbiakban: ajánlás) szereplő, az előzetes szabályozás alá vonható piacok kijelölése céljából együttesen alkalmazandó kritériumoknak a teljesülését.

Piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kijelölése, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása

3. §

(1)[3] A Tanács a piacelemzést és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kijelölését, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírását a versenyjog vonatkozó szabályai szerint, a magyar elektronikus hírközlési piac sajátosságainak figyelembevételével végzi el. A mellékletben meghatározott szolgáltatási (áru) piacok érintett piacként való azonosítása esetében a Tanácsnak nem kell bizonyítania az ajánlásban szereplő, az előzetes szabályozás alá vonható piacok kijelölése céljából együttesen alkalmazandó kritériumoknak a teljesülését.

(2)[4] Az Eht. 53. §-ának (1) bekezdése szerinti közös gazdasági erőfölény a szolgáltatók szerkezeti vagy egyéb kapcsolódása nélkül is megállapítható, ha a vizsgált szolgáltatók olyan piacon működnek, amelynek szerkezete elősegíti a magatartások összehangolását.

(3)[5] A piacelemzési eljárás keretében Tanács az egyetemes szolgáltatásokon keresztül nyújtott szolgáltatások megfizethetőségét kiemelten vizsgálja.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv);

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználási jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv).

d)[6] az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2007. december 17-i bizottsági ajánlás (HL L 344., 2007.12.28., 65. o.).

Kovács Kálmán s. k.,

informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet a 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelethez[7]

Azon szolgáltatási (áru) piacok, amelyek jellemzői nagy valószínűséggel indokolják a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra az Eht. XI-XIV. fejezete szerinti kötelezettségek közül valamely kötelezettség, illetve kötelezettségek előírását:

Kiskereskedelmi piac

1. Hozzáférés nyilvános helyhez kötött telefonhálózathoz lakossági és nem lakossági felhasználók számára. Nagykereskedelmi piacok

2. Híváskezdeményezés nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból.

3. Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatokban.

4. Nagykereskedelmi hozzáférés a helyhez kötött hálózat (fizikai) infrastruktúrájához (beleértve a részleges vagy teljes átengedést).

5. Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférés.

6. Bérelt vonalak nagykereskedelmi végződtetési szegmense, a bérelt vagy dedikált kapacitás biztosításához használt technológiától függetlenül.

7. Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon hálózatokban.

2. számú melléklet a 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelethez[8]

3. számú melléklet a 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.10.17.

[2] Megállapította a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.10.17.

[3] Megállapította a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.10.17.

[4] Módosította a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.17.

[5] Beiktatta a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.04.22.

[6] Beiktatta a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.10.17.

[7] Megállapította a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.10.17.

[8] Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

[9] Hatályon kívül helyezte a 8/2009. (X. 9.) MeHVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.17.

Tartalomjegyzék