18/2004. (III. 24.) ESZCSM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben -, valamint a 83. § (4) bekezdése n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7/A. §-al egészül ki:

"7/A. § (1) A biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa által rendelt valamennyi gyógyszerre térítésmentesen jogosult arra az időtartamra, amíg betegségének megállapítása vagy gyógykezelése, illetve rehabilitációja vagy ápolása, továbbá szülészeti ellátása céljából fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik, illetve mindezek hiányában is az első orvosi ellátás keretében, amennyiben egészségi állapota a járóbeteg-ellátása során vagy otthonában az azonnali ellátását indokolja.

(2) A kórházi zárójelentésben a gyógyszerterápiás javaslatot a hatóanyag, a hatáserősség és a gyógyszerforma megjelöléssel kell megadni."

2. §[1]

3. §

Ez a rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Kökény Mihály s. k.,

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

Melléklet a 18/2004. (III. 24.) ESZCSM rendelethez[2]

Lábjegyzetek:

[1] Megsemmisítette a módosító rendelkezést a 19/2004. AB határozat. Hatálytalan 2004.05.26.

[2] Megsemmisítette a mellékletet a 19/2004. AB határozat. Hatálytalan 2004.05.26.

Tartalomjegyzék