18/2004. (X. 25.) KvVM rendelet

a Bükki Nemzeti Park bővítéséről és határainak módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom és a 18/1976. (TK. 59.) OTvH határozattal létesített, valamint a 4/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezéssel, valamint a 23/1996. (X. 9.) KTM rendelettel kibővített Bükki Nemzeti Park területéhez csatolom a Felsőtárkány 1502/18 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 8,7276 hektár kiterjedésű területet.

(2) A Bükki Nemzeti Park részét képező Miskolc 01206/4 helyrajzi számú 0,7875 hektár kiterjedésű terület és a Miskolc 01206/5 helyrajzi számú, 2,2402 hektár kiterjedésű terület védettségét feloldom.

2. §

A területváltozások célja a védettségi kritériumoknak nem megfelelő területrészek leválasztása, a kivett művelési ágba történő átminősítése, illetve a jelentős természeti értékekkel rendelkező, természetszerű erdővel borított, oktatási, bemutatási célokat szolgáló ingatlan csatolása a védett természeti területhez.

3. §

(1) A bővítési terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A bővítési terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 18/2004. (X. 25.) KvVM rendelethez

A Bükki Nemzeti Park bővítési területének Természetvédelmi Kezelési Terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

- A területet borító természetes erdőtársulás, a hegyvidéki gyertyános-tölgyes (Carici pilosae - Carpinetum) rekonstrukciója.

- A természetes erdőtársulás jellemző elegyfa és cserje fajainak megóvása.

- Az erdőterület oktatási célú bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

- Az erdei életközösség diverzitásának fokozása, védett fajok megtelepedésének elősegítése, aktív élőhelyfejlesztési tevékenység segítségével.

- A területre jellemző természetes erdőtársulás kialakítása során a jelenleg fellelhető természeti értékek folyamatos védelme.

- A tölgyes állományrész alsó szintjében a kocsányta-lan tölgy elegyarányának fokozása.

- A kőrises állományrész fokozatos szerkezetátalakítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

- A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra és tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve melléklete 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

- A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat az igazgatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Erdők kezelése

- A gyakorlati természetvédelmi célkitűzésekben megfogalmazott célok elérése érdekében végrehajtandó fakitermelési munkálatokat vegetációs időszakon kívül, havas, fagyott vagy száraz talajviszonyok mellett kell végezni.

- Az akác fafajt a területről fokozatosan el kell távolítani.

- Az idős kocsánytalan tölgy egyedek jelentős részét, legalább 30%-át meg kell tartani, természetes pusztulásuk után holtfaként is.

- Kíméletes közelítési technológia (fogatos vagy kihordó - szerelvénye s) alkalmazandó.

- Az erdőszegély bolygatatlanságának biztosítása.

- Minden erdészeti tevékenység végzése során kímélni kell a védett növény- és állatfajokat és azok élőhelyeit.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Közlekedés

- A jelenleg használt utakon kívül további utak nyomvonala nem alakítható ki a területen.

3.2.2. Látogatás

- Látogatás során csak a meglévő utakon és ösvényeken szabad közlekedni. Természetvédelmi érdekből időszakos látogatási korlátozás rendelhető el.

Tartalomjegyzék