367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló 1995. év LVII. törvénnyel összhangban - a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. §

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának 19. pontjában az "1. érzékenységi kategória a) és c)" szövegrész helyébe az "1. érzékenységi kategória a) és b)" szövegrész lép.

2. §

Az R. 1. számú mellékletének címét követő alcím helyébe a következő alcím lép:

"A Tanács 80/68/EGK irányelvének melléklete, továbbá az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK irányelv VIII. melléklete szerint"

3. §

Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter