Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

3/2004. (III. 4.) IHM rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

E rendelet hatálya azokra az elektronikus hírközlési szolgáltatókra terjed ki, amelyek képesek az Eht. 117. § a)-d) pontjaiban meghatározott szolgáltatások közül egy vagy több szolgáltatást legalább egy földrajzi számozási területen nyújtani.

Ajánlattevők

2. §

(1)[2] A miniszter ajánlati felhívására az 1. §-ban meghatározott szolgáltatók jogosultak egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) nyújtására vonatkozó ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) tenni.

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti időpontban egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban: kötelezett szolgáltatók) abban az esetben tehetnek ajánlatot, ha

a) a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződésükben meghatározott földrajzi területen kívül eső földrajzi helyen (területen) is egyetemes szolgáltatást kívánnak nyújtani,

b) az egyetemes szolgáltatást a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződésükben foglaltaknál az előfizetők számára kedvezőbb feltételekkel, illetve alacsonyabb támogatási igény mellett kívánják nyújtani, vagy

c) az egyetemes szolgáltató kijelölése az Eht. 119. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti okból válik szükségessé.

(3) Az (1) bekezdés szerint ajánlatot tevők (a továbbiakban: ajánlattevők) ajánlatukat az e rendeletben, valamint a miniszter felhívásában meghatározottak szerint kötelesek megtenni.

Az ajánlati felhívás

3. §

(1)[3] A miniszter első alkalommal az ajánlat megtételére vonatkozó felhívást (a továbbiakban: ajánlati felhívás) 2004. március 16-án, illetve ezt követően a kijelölésre az Eht. 119. § (4) bekezdése szerint okot adó, illetve a (2) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezését követő 60 napon belül az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (a továbbiakban: IHM) honlapján, valamint - a (3) bekezdés g) pontjának kivételével - két országos napilapban közzéteszi, illetve a kötelezett szolgáltatóknak közvetlenül megküldi. A miniszter a felhívást az IHM hivatalos lapjában is közzéteheti.

(2) Az 1. §-ban meghatározott szolgáltató indokolt és megfelelő adatokkal alátámasztott kérelem benyújtásával kezdeményezheti a miniszternél ajánlati felhívás közzétételét. Ha a kérelmező vállalja, hogy a kérelmében megjelölt földrajzi helyen (területen) a kötelezett szolgáltatónak az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszából (a továbbiakban: Kassza) a kérelem benyújtását megelőző utolsó kifizetett támogatásnál az egyetemes szolgáltatás nyújtásának tervezett időtartamára vonatkozóan átlagosan legalább 10%-kal alacsonyabb összegű támogatási igény mellett nyújtja az egyetemes szolgáltatást, a miniszter az ajánlati felhívást a kérelmező támogatási igényére vonatkozó nyilatkozattal együtt - a kötelezett szolgáltató hatályos egyetemes szolgáltatási szerződésének az Eht. 120. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján megállapított rendelkezéseire figyelemmel - az (1) bekezdés szerint közzéteszi, illetve a kötelezett szolgáltatóknak közvetlenül megküldi.

(3)[4] Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell legalább

a) az egyetemes szolgáltatás tárgyát,

b) az egyetemes szolgáltatással ellátandó földrajzi hely (terület) meghatározását,

c) azegyetemes szolgáltatás nyújtásának pénzügyi, minőségi feltételeit,

d) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának időtartamát,

e) az egyetemes szolgáltatási szerződések megkötésére vonatkozó határidőket,

f) az egyetemes szolgáltatási szerződések megkötésére irányuló tárgyalások kezdő időpontjait, a tárgyalások lefolytatására vonatkozó szabályokat,

g) az ajánlat benyújtásának határidejét és helyét, valamint az ajánlat benyújtásának módját.

(4) Az ajánlati felhívás tartalmazhatja az egyetemes szolgáltatási szerződés tervezetét.

Az ajánlat tartalma

4. §[5]

(1) Az ajánlattevők ajánlatukban kötelesek meghatározni

a) az egyetemes szolgáltatás tárgyát,

b) az egyetemes szolgáltatás nyújtásának földrajzi helyét (területét), lehetőség szerint a szolgáltatással érintett földrajzi számozási területek megjelölésével,

c) azegyetemes szolgáltatás nyújtásának módját, az alkalmazni kívánt technológia és hálózat megjelölésével,

d) az egyetemes szolgáltatás 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti időtartamban - ha ez határozatlan időtartam, a szerződés megkötésétől számított első két évben - történő nyújtásából adódó nettó elkerülhető költségekre vonatkozó előzetes számítást évenkénti bontásban, az ezt alátámasztó valamennyi adatot,

e) a Kasszából igénybe venni kívánt támogatás - a d) pont szerinti költségeket meg nem haladó - felső mértékét évenkénti bontásban,

f) az ajánlati felhívásban előírt egyéb követelményekre vonatkozó ajánlatot.

(2) Az egyetemes szolgáltatásnak az ajánlatban megjelölt tárgya az ajánlati felhívásban megjelölt tárgynak az Eht. 117. §-a szerinti egy vagy több konkrét szolgáltatáselemére is vonatkozhat.

(3) Az ajánlathoz csatolni kell az egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályokban meghatározott és a 3. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek való megfelelőséget alátámasztó okiratokat. A szakmai alkalmasság alátámasztására a szolgáltató csatolni köteles az ajánlatban az egyetemes szolgáltatás tárgyaként meghatározott szolgáltatáselem nyújtása terén szerzett gyakorlat időtartamának és az ellátott előfizetők számának megjelölését, egyéb bizonyítékait, valamint az ajánlati felhívásban meghatározott további dokumentumokat.

(4) A kötelezett szolgáltatók amennyiben ajánlatot tesznek, az (1) bekezdés b) pontja szerinti területet (földrajzi helyet) oly módon kötelesek megjelölni, hogy az magába foglalja legalább az ajánlati felhívás közzétételének időpontjában általuk egyetemes szolgáltatással ellátott területeket.

(5) Az Eht. 117. § c) pontja szerinti országos belföldi tudakozó nyújtására ajánlat más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, illetve valamennyi egyetemes szolgáltató együttműködésével - az érintett szolgáltatók között előzetesen egyeztetett módon vagy az együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat alapján - történő megvalósításával is tehető.

(6) Az ajánlattevők ajánlataikhoz az ajánlati felhívásban az egyetemes szolgáltatási szerződések megkötésére vonatkozó határidőkig kötve vannak, azokat csak a 7. § szerinti tárgyalások során, a miniszter felhívására módosíthatják.

Az ajánlat benyújtása

5. §

(1) Az ajánlatok benyújtására az ajánlati felhívásban legalább 20 napos határidőt kell biztosítani.

(2) Az ajánlattevő indokolt kérelmére a miniszter az ajánlattételi határidőt egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

A kötelezett szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége

6. §

(1) A kötelezett szolgáltatók első alkalommal legkésőbb 2004. április 1-jéig, illetve ezt követően legkésőbb az ajánlati felhívásban az ajánlatok benyújtására előírt határidőig kötelesek az alábbi adatokat írásban megküldeni a miniszternek:

a)[6] az egyetemes szolgáltatásnak a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti földrajzi helyen (területen), a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti időtartamban - amennyiben ez határozatlan időtartam, a szerződés megkötésétől számított első két évben - történő nyújtásából adódó nettó elkerülhető költségekre vonatkozó előzetes számítást évenkénti bontásban, és az ezt alátámasztó valamennyi adatot;

b) a Kasszából igénybe venni kívánt támogatás - az a) pont szerinti költségeket meg nem haladó - felső mértékét évenkénti bontásban;

c) az Eht. 117. §-ának c) pontja szerinti országos belföldi tudakozó nyújtása során más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére, illetve valamennyi egyetemes szolgáltató együttműködésével történő nyújtására vonatkozó előzetes megállapodást vagy szándéknyilatkozot, amennyiben a kötelezett szolgáltató országos belföldi tudakozó szolgáltatást ilyen módon kívánja nyújtani.

(2) Az a kötelezett szolgáltató, amely a Kasszából nem kíván támogatást igénybe venni, az (1) bekezdés a) -b) pontja szerinti adatok helyett a támogatási igényéről való lemondó nyilatkozatát köteles az (1) bekezdés szerinti időpontig a miniszternek benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti határidőig az adatszolgáltatási kötelezettségüket elmulasztó kötelezett szolgáltatóknak az egyetemes szolgáltatás (1) bekezdés szerinti határidőt követő nyújtásából adódó pénzügyi terhei nem minősülnek méltánytalan többlettehernek.

Az egyetemes szolgáltató kijelölése, az egyetemes szolgáltatási szerződések megkötése

7. §

(1) A miniszter az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel, valamint a kötelezett szolgáltatókkal egyetemes szolgáltatási szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat.

(2)[7] A miniszter az ajánlattevők, illetve a kötelezett szolgáltatók közül a benyújtott, illetve a tárgyalások során módosított ajánlatok vagy a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igény, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására való szakmai alkalmasságot igazoló, elsősorban a 4. § (3) bekezdésében megjelölt dokumentumok figyelembevételével, az Eht. 119. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt szabályok alapján kijelöli az egyetemes szolgáltatót, vagy szolgáltatókat. Amennyiben a 4. § (5) bekezdése vagy a 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján országos tudakozó szolgáltatás nyújtására a miniszter több egyetemes szolgáltatót jelöl ki, az egyetemes szolgáltatók együttműködésének feltételeit a szolgáltatók egyetemes szolgáltatási szerződéseiben kell meghatározni.

(3)[8] A miniszter a kijelölt egyetemes szolgáltatóval az ajánlati felhívás, vagy a 6. § (1) bekezdés szerint benyújtott, illetve a tárgyalások során a 4. § (6) bekezdés szerint módosított ajánlatok, adatok szerinti tartalommal egyetemes szolgáltatási szerződést köt.

(4) Ha a tárgyalások során a miniszter és az egyetemes szolgáltatónak kijelölt kötelezett szolgáltató az egyetemes szolgáltatási szerződés valamely lényeges vagy a felek bármelyike által lényegesnek minősített feltételében nem tudnak megállapodni, illetve a kijelölt kötelezett szolgáltató a tárgyalásokon a miniszter felhívása ellenére nem vesz részt, a miniszter az Eht. 119. §-nak (1)-(2) bekezdése, a 120. §-ának (1) bekezdése, valamint a Ptk. 206. §-ának (1) bekezdése alapján a bírósághoz fordul a szerződés létrehozása és tartalmának megállapítása iránt.

(5)[9]

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[10] Ez a rendelet az Eht. vonatkozó rendelkezéseivel együtt az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 8. cikk (2) bekezdésének, 12-13. cikkeinek és a IV. mellékletének való megfelelést szolgálja.

informatikai és hírközlési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.03.07.

[2] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.03.07.

[3] Módosította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.03.07.

[4] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.03.07.

[5] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2008.03.07.

[6] Módosította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.03.07.

[7] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 5. § - a. Hatályos 2008.03.07.

[8] Módosította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2008.03.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2010.04.22.

[10] Megállapította a 3/2008. (II. 21.) GKM rendelet 6. § - a. Hatályos 2008.03.07.

Tartalomjegyzék