Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

a Nemzet Sportolója Címről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A "Nemzet Sportolója" cím (a továbbiakban: Cím) az Stv. 62. §-ának (1) bekezdésében meghatározott sportoló részére adományozható.

(2) A Címet egyidejűleg 12 személy viselheti.

(3) A Cím egyéni, vagy csapatsportágban nyújtott sportteljesítmény alapján is adományozható.

(4) A Cím posztumusz nem adományozható.

2. §[1]

(1) A Címre és az azzal járó életjáradékra irányuló - a Nemzet Sportolójának halála vagy érdemtelensége miatt a Cím és az azzal járó életjáradék visszavonása eredményeként szükségessé váló - új javaslatot a Nemzet Sportolói teszik meg a (2)-(4) bekezdésben és a 3. §-ban meghatározottak szerint a Kormány részére.

(2) A Nemzet Sportolói a jelölt személyéről döntő - jegyzőkönyvben rögzített - új javaslatukat

a) a Nemzet Sportolóinak ülésén (a továbbiakban: ülés) személyesen, vagy

b) az ülésről való távolmaradás esetén

ba) az ülés időpontjában az ülésen jelenlévők felé hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefonon tett nyilatkozatot is, vagy

bb) az ülést megelőzően a sportpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve írásban

teszik meg.

(3)[2] A Nemzet Sportolói által a miniszter képviselőjének közreműködésével összehívott ülésen a Nemzet Sportolói vesznek részt. Az ülésen jelen van a miniszter képviselője. Az ülésen a miniszter képviselője ismerteti a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, írásban tett új javaslatokat. Az ülés megtartásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a miniszter képviselője végzi.

(4) Az új javaslatok megtételére a Nemzet Sportolójának

a) halála napjától, vagy

b)[3] az érdemtelenségét megállapító jogerős bírósági határozat miniszternek való bejelentésétől

számított 60 napon belül kerül sor.

3. §[4]

A miniszter arra a jelöltre vonatkozó javaslatot terjeszti - a Nemzet Sportolóinak javaslataként - a Kormány elé, akire a Nemzet Sportolóinak egyszerű többsége egybehangzó javaslatot tett.

4. §[5]

(1) Az adományozottat a Cím adományozásáról szóló okirat, valamint havonta 630 000 forint életjáradék illeti meg.

(2)[6] Ha az adományozott olimpiai járadékra is jogosult, részére összevontan kell az olimpiai járadékot és a Címmel járó életjáradékot folyósítani.

(3) Az adományozott az életjáradékra az adományozást követő hónap első napjától jogosult.

(4)[7] A miniszter az életjáradékot a Cím adományozásáról szóló határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított nyolc napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében hivatalból állapítja meg, és azt a jogosultság kezdő időpontjától havonta, minden hónap 20. napjáig folyósítja.

(5) Az életjáradék fedezetét és a folyósítás költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete éves költségvetésében tervezni kell.

(6) Az életjáradék folyósítása - az adományozott választása szerint - átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(7)[8] Ha a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta, - ellenérdekű ügyfél hiányában - az adományozott az életjáradékra az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint jogosulttá válik.

5. §[9]

6. §[10]

7. §

Ez a rendelet 2004. március 13-án lép hatályba.

8. §[11]

(1) A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2., 3. és 4. §-t - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A módosító rendelettel megállapított 4. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.02.19.

[2] Módosította a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.02.19.

[5] Megállapította a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.02.19.

[6] Megállapította a 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[7] Módosította a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.02.19.

[10] Hatályon kívül helyezte a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.02.19.

[11] Beiktatta a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.02.19.

[12] Hatályon kívül helyezte a 22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.02.19.

Tartalomjegyzék