96/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet

az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az igazságügy-miniszter feladatával és hatáskörével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a jogszabálytervezeteket előzetesen megvizsgálja és véleményezi abból a szempontból is, hogy azok megfelelnek-e az Európai Unió jogának, valamint Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek, különös tekintettel az emberi jogi tárgyú kötelezettségekre."

2. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A miniszter összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet. Ennek keretében kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, jogharmonizációs adatbázisba rendezi a jogharmonizációs feladatokat, figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését, valamint gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi és módszertani egységéről.

(2) Az 1. § (3) bekezdésben meghatározott feladat teljesítése érdekében a miniszter a jogszabály megalkotására vagy nemzetközi szerződés megkötésére irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával.

(3) A miniszter - szükség szerint az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, illetve a Legfőbb Ügyész közreműködésével - ellátja az Európai Unióban megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat.

(4) A miniszter figyelemmel kíséri az Európai Unió jogi aktusai tervezeteinek, valamint az elfogadott uniós jogi aktusoknak a magyar nyelvű szövegét."

3. §

Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök