21/2005. (VIII. 26.) KvVM rendelet

az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében, valamint a 110. § (8) bekezdés d), j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Valamennyi tevékenység végzőinek, illetve berendezés üzemeltetőinek be kell tartani, az (5)-(7) bekezdésekben szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével]

"a) a VOC véggáz kibocsátási határértéket és VOC diffúz kibocsátási határértéket, ha a 2.1. számú mellékletben az adott tevékenységre, berendezésre csak ezek a határértékek vannak előírva, továbbá a 2.1. számú mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket; több pontforrás esetén a VOC véggáz kibocsátási határértéket pontforrásonként kell alkalmazni;"

2. §

Az R. 4. §-a (6) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kibocsátási határérték az e bekezdésben felsorolt R jelű VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik."

3. §

Az R. 4. §-a (7) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kibocsátási határérték az R 40 jelű VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik."

Az R. 4. §-a (9) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Azon telephelyen, ahol a rendelet hatálya alá tartozó két vagy több tevékenységet is végeznek, melyek mindegyikének oldószer-felhasználása meghaladja a 2. számú mellékletben megállapított küszöbértékeket, és e tevékenységeknél nem az (5)-(7) bekezdésekben meghatározott VOC tartalmú anyagokat használják]

"b) telephelyen belül terheléskiegyenlítést lehet alkalmazni azzal a feltétellel, hogy az egyes tevékenységekre a 2. számú melléklet határértékei alapján számított évi teljes VOC kibocsátások összegét nem haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi teljes VOC kibocsátásainak összege; e terheléskiegyenlítés a telephelyen belül két vagy több üzemelő berendezésben végzett azonos tevékenység esetén is alkalmazható."

5. §

Az R. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A bírságszámítás során a határérték felett kibocsátott VOC mennyiséget olyan arányban kell felosztani az egyes VOC vegyületek között, amilyen arányban azok a kibocsátott teljes VOC mennyiségben előfordulnak."

6. §

Az R. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(6) A környezetvédelmi hatóság az engedély alapján működő berendezés üzemeltetőjét 2007. október 30-ig felmenti a 4. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha a külön jogszabályban előírt légszennyezett-ségi határértékek betartása mellett más, az elérhető legjobb technikának megfelelő módon ér el legalább akkora kibocsátás-csökkenést, mint amennyit a 4. § (1) bekezdésben előírt határértékek betartásával elérne."

7. §

Az R. 2.1. számú mellékletének "Kibocsátási határérték: 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra átszámítva" szövegrésze helyébe a "Kibocsátási határérték: véggáz égetésnél a száraz véggáz 5%-os oxigén-tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik" szövegrész lép.

8. §

Az R. 5. számú mellékletében az "R40 = maradandó egészségkárosodást okozhat," szövegrész helyébe az "R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított," szövegrész lép.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gombos András s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár