33/2005. (VIII. 24.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 59. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 65. §-ának (1) bekezdésében, 68. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 71. §-ának (1) bekezdésében, valamint 247. §-a (2) bekezdésének dg) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Minden magyar állampolgárt, továbbá állampolgárságra való tekintet nélkül minden Magyarországon bevándorlási, letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személyt, menekültet, menedékest és befogadottat életkorhoz kötötten"

(védőoltásban kell részesíteni.)

(2) Az R. 5. §-a (2) bekezdésének a)-h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat a - j) pont szerinti védőoltás kivételével - 0-6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A]

"a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő hat héten belül,

b) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás első részlete betöltött 2 hónapos korban,

c) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás második részlete betöltött 3 hónapos korban,

d) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás harmadik részlete betöltött 4 hónapos korban,

e) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,

f) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,

g) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 3 éves korban,

h) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 6 éves korban esedékes."

(3) Az R. 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti (3)-(8) bekezdésének számozása (5)-(10) bekezdésre változik:

"(3) A (2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltakat a 2005. október 31-e után, az e) pontjában foglaltakat a 2004. szeptember 30-a után, az f) pontjában foglaltakat a 2004. június 30-a után, a g) pontjában foglaltakat a 2003. január 1. és 2004. június 30. között születettekre vonatkozóan kell alkalmazni.

(4) A háromnál több betegség ellen egyidejűleg végzett immunizáció kizárólag kombinált oltóanyaggal végezhető."

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletében a Scarlatina (Vörheny) BNO10: A38 alcím alatti 7. pont A) pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A) Teendők a beteggel:]

"b) Elkülönítés: A beteget otthonában vagy kórházban (fertőző osztályon) kell elkülöníteni 6 napig, és a beteget penicillinkezelésben kell részesíteni 10 napig."

(2) Az R. 1. számú mellékletében a Scarlatina (Vör-heny) BNO10: A38 alcím alatti 7. pontjának B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"B) Teendők a beteg környezetében:

A beteggel érintkezett személyeket nem szükséges orális penicillin prevencióban részesíteni. Munkaköri korlátozás, illetve gyermekközösségek látogatásától való eltiltás, továbbá az érintett gyermekközösségekben felvételi zárlat elrendelése sem szükséges."

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (2)-(3) bekezdése 2006. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 4. §-ának "az 5. § (8) bekezdésében" szövegrésze helyébe "az 5. § (10) bekezdésében" szövegrész lép.

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter