2005. évi XLIV. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról[1]

1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 47. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor]

"c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései alapján ellátás megállapítására - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a hatálybalépés napjától kezdődően kerülhet sor.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tny. 66. § (1) bekezdésének b) pontjában "a legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó" szövegrész helyébe "a 47. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétellel rendelkező" szövegrész lép.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. május 23-i ülésnapján fogadta el