90/2005. (V. 6.) Korm. rendelet

a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya nem terjed ki:)

"a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;"

2. §

Ez a rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter