12/2006. (II. 28.) KvVM rendelet

a Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 121004/1943. sz. rendelkezésével védetté nyilvánított, Szarvas belterület 795 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 45,4 hektár kiterjedésű Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

A terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 12/2006. (II. 28.) KvVM rendelethez

A Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITÛZÉSEK

- Õrizze meg a természeti, valamint épített és kultúrtörténeti értékeket,

- biztosítsa a Bolza-féle tájképi kert szerkezetének helyreállítását, további megőrzését,

- biztosítsa a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzését, fenntartását, fejlesztését,

- biztosítsa az élővilág természetközeli életfeltételeit, többek között a madarak háborítatlan fészkelését és táplálkozását,

- biztosítson zavartalan feltételeket a természeti értékek fenntartását szolgáló szakmai és tudományos kutatásokhoz,

- biztosítsa a szabadban történő felüdülést, valamint ismeret- és élményszerzést.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

- A terület park jellegének, térszerkezetének, valamint a növénygyűjtemény fajösszetételének megőrzése és fejlesztése,

- az őshonos vagy exóta fajokkal telepített állományrészek fenntartása, valamint a természetes felújulás és telepítés feltételeinek biztosításával annak javítása,

- az egyöntetű faállományok átalakítása és a növényzet sokféleségének növelése, a gyűjtemény jelleg fejlesztése,

- a növénygyűjtemény esetlegesen elpusztuló egyedeinek pótlása,

- a természetközeli gyepterületek fenntartása, állapotukjavítása, különös tekintettel a gyepeken élő, természeti értéket képviselő, illetve védett fajokra,

- a génbank bővítése,

- az egyes részeken terjeszkedő invazív fajok visszaszorítása,

- a leginkább látogatott részek (pl. fogadórész) intenzív kezelése.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

3.1. Gyep jellegű területek kezelése

- A gyomnövények elleni védekezést a természetközeli gyepterületek rendszeres kaszálásával és a lekaszált növényi részek eltávolításával kell elvégezni.

- A mesterséges, telepített füves területeket évente többször kell kaszálni, gereblyézni és szükség szerint öntözni vagy felülvetni.

- A gyepterületek égetése tilos.

- A gyepterületen tilos növényvédőszerek alkalmazása, műtrágya és hígtrágya kijuttatása. Kivételes esetben az igazgatósággal egyeztetett módon szilárd istállótrágya alkalmazható.

- A gyepterületen mechanikai talajmegmunkálás és talajlazítás csak kivételesen indokolt esetben, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

3.2. Fás területek kezelése

- Az elpusztult és kivágott faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken a térségre jellemző őshonos fafajok változatait, illetve exótákat kell telepíteni.

- A biológiai korhatárt elérő gombásodó, kiszáradó, beteg és balesetveszélyes faegyedek eltávolítását lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.

- Az arborétum területén el kell végezni a száraz, korhadó és balesetveszélyes ágak levágását, sebkezelését, ápolását.

- A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok (gyérítés, szálalás stb.) vegetációs időn kívül végezhetők.

- A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló védett lágyszárúak minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.

- Az arborétum fás növényzettel borított részein a cserje szintben megjelenő növényeket (bodza, gyalogakác stb.) rendszeresen vissza kell vágni.

3.3. Látogatás

- A terület szabadon látogatható.

3.4. Közlekedés

- A területre gépjárművel, munkagéppel behajtani csak az igazgatósággal egyeztetett módon lehet.

3.5. Turizmus, idegenforgalom

- Közösségi és egyéb rendezvények csak az igazgatósággal egyeztetett módon rendezhetők.

3.6. Oktatás és bemutatás

- Az oktatási, bemutatási tevékenységet (környezeti nevelés, felsőfokú képzés stb.) folyamatosan fenn kell tartani.

3.7. Kutatás

- A területen kutatási tevékenységet csak az igazgatósággal egyeztetett módon szabad folytatni.

3.8. Terület- és földhasználat

- A területen tilos az olyan használat, tevékenység, amely nem a természetvédelmi kezelés érdekében történik.

- Az utak, árkok mentének fenntartási munkálataihoz vegyszerek használata csak az igazgatósággal egyeztetett módon történhet.

- A terület jellegének, a földhasználat módjának megváltoztatása - ideértve a nyomvonalas létesítmények építését, illetve más beépítést is -, ha a tervezett tevékenység jogszabály alapján nem engedélyköteles, az igazgatósággal egyeztetett módon lehetséges.

3.9. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- Az angolpark jellegű terület, mint tájképi kert szerkezetének megváltoztatása (részleteiben is) tilos.

- A területen található kunhalom jellegének megváltoztatásávaljáró tevékenység esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáját és az igazgatóságot előzetesen értesíteni kell.

Tartalomjegyzék