13/2006. (III. 3.) KvVM rendelet

a Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően-a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Természetvédelmi Hivatal 18/1977. számú határozatával védetté nyilvánított, Pécs 15982, 15987/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 1,7 hektár kiterjedésű Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.

2. §

A Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 13/2006. (III. 3.) KvVM rendelethez

A Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Õrizze meg a mecseki karsztbokorerdő (Inulo-spiraeifoliae - Quercetum pubescentis) és az ezüsthársas törmeléklejtő-erdő (Tilio tomentosae - Fraxinetum orni) állományait, illetve élőhelyeit.

- Õrizze meg, gyarapítsa és óvja a zavarástól a területen található védett és ritka növényfajokat.

- Õrizze meg és lehetőség szerint gyarapítsa az arborétum fajgazdagságát.

- Gondoskodjon a területen található ritka és idős növényegyedek védelméről.

- A területen található természeti értékek bemutatásával segítse a természetvédelmi oktatást, a nevelést és az is-meretterjesztést.

- Õrizze meg a területen található kultúrtörténeti értékeket.

- Biztosítsa a természeti értékek megismerésére irányuló idegenforgalom feltételeit.

2. Természetvédelmi stratégiák

- Tájidegen fajok eltávolítása az erdősödött területekről, ügyelve a talajerózió megelőzésére.

- Agresszíven terjeszkedő fajok (pl. borostyán, korai juhar) visszaszorítása.

- A meglévő fajok megőrzése, újak betelepítése botanikus szakember útmutatásai alapján.

- A szobrok, a kilátó, a harangláb és a Pintér-villa megóvása, karbantartása.

- Az oktatási és bemutató programok továbbfejlesztése.

- Ismeretterjesztő, a területet és természeti értékeit bemutató kiadványok készítése.

- Az arborétum azon részén, ahol mecseki karsztbokorerdő és ezüsthársas törmeléklejtő-erdő található, a Magyarországon honos fa- és cserjefajok bemutatása, a természetes folyamatok érvényesülésének elősegítése.

- A kert alsó harmadában, ahol többségben vannak a telepített idős növények, az örökzöld, mediterrán származású gyűjteményes kert jelleg erősítése.

- A túl sűrű állományok ritkítása, a cserjetaxonok számának növelése.

- Az oktatás és bemutatás elősegítése érdekében az arborétumban található növénytaxonok számának növelése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelés részletes előírásait - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3.1-3.4. fejezet tartalmazza.

3.1.Élőhelyek kezelése, fenntartása

- Az agresszíven terjedő fajok (pl. borostyán, korai juhar) túlzott térnyerését kíméletes, a környező értékes fajokat nem veszélyeztető módon vissza kell szorítani.

- A természetes társulásokban található tájidegen fajok (pl. feketefenyő) egyedeit el kell távolítani.

- Az erdő jellegű területen biztosítani kell a természetes szukcesszió feltételeit.

- A gyep jellegű területeket rendszeres kaszálással kell fenntartani.

3.2.Fajok védelme

- Az arborétum területén a kezelési tevékenységeket a védett és a ritka fajok életciklusával összhangban kell megvalósítani.

- A kezelést elsősorban a kertben bemutatni kívánt fajok ökológiai igényeinek (elsősorban fény- és vízigény) megfelelően kell végezni, illetve esetleges további telepítés esetén azokra tekintettel kell lenni.

- Az orchideafajok élőhelyéül szolgáló gyepfoltokban a kaszálás az orchideafajok visszahúzódása (június 15.) előtt tilos.

- Új növényfajok betelepítése botanikus szakember útmutatásai alapján, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal való előzetes egyeztetést követően történhet.

3.3.Látogatás

- Az arborétum csak a nyitvatartási időn belül látogatható.

- A közlekedés csak a kijelölt (és kiépített) utakon történhet.

- A kert fölső, meredek, erdő jellegű területei csak kísérővel látogathatók.

- Az arborétumot nagyobb létszámú csoportok (15 fő felett) csak kísérővel látogathatják.

- A terület csak gyalogosan látogatható.

3.4. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- Az arborétum díszére váló kortárs művészeti alkotások bemutatására továbbra is lehetőséget kell biztosítani.

Tartalomjegyzék