Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

14/2006. (I. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás 2005. november 21-én hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. §

A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

"Gazdasági együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: "Szerződő Felek"),

- attól az óhajtól vezérelve, hogy elmélyítsék az országaik között hosszú ideje fennálló kapcsolatokat,

- kifejezve törekvésüket, hogy fenntartsák és erősítsék hagyományos gazdasági kapcsolataikat,

- azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,

- azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek bővítése a további együttműködéshez megfelelő és kedvező alapot teremt,

- a két országban hatályban lévő törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek hatályban levő törvényeik keretein belül a gazdasági és társadalmi fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. Cikk

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködésre kedvezőek a feltételek többek között a következő területeken:

- mezőgazdaság és élelmiszeripar, agrártermékek feldolgozása és tárolása;

- erőművek és magas feszültségű elosztó hálózatok, gáz és kőolaj csővezetékek hálózatának fejlesztése és rehabilitációja;

- elektromos berendezések és készülékek gyártása;

- ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, kezelése, további feldolgozása, valamint értékesítése;

- vegyipar és kőolaj-feldolgozás;

- csomagolási technológia;

- környezetvédelem;

- vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás;

- humánerőforrások fejlesztése;

- gyógyászati berendezések és gyógyszeripar;

- idegenforgalom;

- kis- és középvállalkozások közötti együttműködés;

- számítógép és informatikai technológia;

- közlekedés;

- tudomány és technológia.

3. Cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket:

- elősegítik a kapcsolatok építését és erősítik az együttműködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervek között, bátorítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselőik és más gazdasági-műszaki delegációk látogatásait;

- információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és megkönnyítik az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projektekben;

- szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új kontaktusok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, összejöveteleket;

- üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését;

- elősegítik a magánszektor kis- és közepes vállalkozásai erősebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban;

- marketing, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásával bátorítják az együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

- arra bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat, hogy közelebbi kapcsolatokat létesítsenek és erősítsék együttműködésüket;

- bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati képviseletek és fiókvállalatok létesítését;

- elősegítik a régiók közötti együttműködést és a nemzetközi szintű együttműködést a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. Cikk

Jelen Megállapodás megkötésével a Szerződő Felek létrehozzák a Vegyes Bizottságot, amelyet a Szerződő Felek bármelyikének kérésére felváltva hívnak össze Magyarországon és Szerbia és Montenegróban.

A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat foglalják magukba:

- a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,

- új lehetőségek azonosítása a jövő gazdasági együttműködésének további fejlesztéséhez,

- javaslatok kidolgozása a gazdasági együttműködés feltételeinek javítására mindkét ország vállalatai között,

- javaslatok tétele jelen Megállapodás alkalmazására.

A Szerződő Felek közötti, a Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a Vegyes Bizottság keretei között kell rendezni.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem alkalmazható olyan módon, amely sértené azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései nem értelmezhetők vagy alkalmazhatók úgy, hogy befolyásolják az Európai Unióról szóló Szerződés vagy az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között kötött megállapodások által előírt kötelezettségeket.

6. Cikk

A jelen Megállapodás a két országnak a Megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges belső eljárásának befejezését jelző jegyzékváltás napján lép hatályba. A Megállapodás határozatlan időtartamra kerül megkötésre. A Megállapodást bármikor felmondhatja bármelyik Szerződő

Fél, ha erről diplomáciai úton írásban értesíti a másik Felet. Ilyen jegyzék küldése esetén a Megállapodás a jegyzék beérkezését követő hat hónap elteltével veszti hatályát.

Jelen Megállapodás bármely módosításánál és a módosítások hatályba léptetésénél a Megállapodás megkötésekor alkalmazott eljárásrendet kell alkalmazni.

Készült és aláírásra került Belgrádban, 2005. május 26. napján, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetében az angol változat mérvadó.

Agreement on Economic Co-operation between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro

The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

-Desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries,

- Wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations,

- With the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on the basis of mutual benefit,

- With the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

- Recognizing the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective legislation in force, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic and social development.

Article 2

Considering the current state and perspectives of economic relations, the Contracting Parties agree that there are favourable conditions for long-term co-operation, inter alia, in the following areas:

- Agriculture and food processing industry, processing and storage of agricultural products;

- Expansion and rehabilitation of power stations and high-tension distribution networks as well as gas and oil pipeline networks;

- Manufacturing of electrical equipment and appliances;

- Exploitation, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of mineral raw materials and mining products;

- Chemical and petrochemical industry;

- Packaging technology;

- Environment;

- Water management and forestry industry;

- Human resource development;

- Medical and pharmaceutical industry;

- Tourism;

- Co-operation between small and medium-sized businesses;

- Computer and information technology;

- Transport;

- Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,

- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects.

- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, encouraging the visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,

- Promoting the stronger participation of small and medium-sized private sector enterprises in bilateral economic relations,

- Encouraging the co-operation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in areas of mutual interest,

- Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their co-operation respectively,

- Encouraging investment activities, the foundation of joint venture companies and establishment of representative and branch offices of companies,

- Promotion of inter-regional co-operation and co-operation on international level in issues of mutual interest.

Article 4

With a view of fulfilling the intents of this Agreement a Joint Commission shall be established by the Contracting Parties which shall be convened upon request of each of the Contracting Parties alternately in Hungary and Serbia and Montenegro.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- Discussions of the development of the bilateral economic relations,

- Identifying new possibilities for the further development of the future economic co-operation,

- Drawing up suggestions for the improvement of the terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,

- Making proposals for the application of this Agreement.

Differences in opinion between the Contracting Parties on the application or interpretation of this Agreement shall be settled within the framework of the Joint Commission.

Article 5

This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from Hungary's membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently the provisions of the Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by Treaty on European Union or by the agreements between Serbia and Montenegro and the European Community.

Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of exchanging the notes by which the Contracting Parties shall notify each other about the completion of the necessary procedure, as provided for by the national regulations, for the entry into force of this Agreement.

This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate the Agreement at any time by giving notice to the other through diplomatic channels. If such notice is given, the Agreement shall cease to be in force six months after the receipt of this notice.

Any amendment to this Agreement shall be made and shall enter into force under the same procedure by which the Agreement is to be concluded.

Done and signed in Beograd, on the 26th of May 2005, in two originals in the Hungarian, Serbian and English languages respectively, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English version shall prevail."

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök