14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet

a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Bécsi-domb Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Sopron 0902/22 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 7,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a mészkőhavasi reliktum szíveslevelű gubóvirág egyetlen hazai állományának és termőhelyének, valamint a terület sziklagyepeinek, sztyeppréteinek és karsztbokorerdő szegélycserjéseinek megőrzése.

3. §

(1) A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelethez

A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

Őrizze meg

- a szíveslevelű gubóvirág (Globularia cordifolia) állományát és élőhelyét,

- a terület védett és veszélyeztetett növény-, illetve állatfajainak állományait,

- a soproni Bécsi-domb élettelen természeti és tájképi értékeit.

Biztosítson lehetőséget a terület további állattani és növénytani értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásoknak.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A fehér akác eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel (szükség esetén kémiai szerekkel is).

- Az őshonos fafajok (pl. csertölgy, molyhos tölgy) visszaszorítása (nem a területről való teljes kiirtása).

- A természetvédelmi kutatások feltételeinek biztosítása.

- Fajmegőrzési tervet kell készíteni a szíveslevelű gu-bóvirág és a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) állományának védelme érdekében.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- A fehér akácot a területről teljes mértékben el kell távolítani, a sarjakat rendszeresen vissza kell vágni.

- Növényvédő szerek, irtószerek a természetvédelmi kezelési tevékenység keretében, inváziós fajok elleni védekezés érdekében alkalmazhatók a területen.

- A területen a fa- és cserjefajok borítása a 10%-ot nem haladhatja meg.

- A területen található illegális hulladéklerakókat és tűzrakóhelyeket fel kell számolni.

- Az M84. számú főút menti akácos sáv helyén, az akác eltávolítása után, őshonos, a termőhelynek megfelelő fajokból álló keskeny fás-ligetes sávot kell kialakítani.

- A talaj bolygatásával járó természetvédelmi kezelési tevékenységek megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő kikéri az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményét.[1]

3.1.2. Látogatás

- A területen tilos a természeti értékek károsításával járó tömegrendezvények tartása.

3.1.3. Terület- és földhasználat

- A terület belterületbe vonása, illetve más művelési ágba sorolása tilos.

- A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás és zárttéri vadtartás, valamint vadföld létesítése, művelése tilos.

- A területre gépkocsival behajtani csak a természetvédelmi kezelés részeként végzendő tevékenység, illetve a természetvédelmi hatóság által engedélyezett kutatás keretében szabad.

- A területen építmény létesítése tilos.

- A területen vonalas létesítmény nem építhető. A területet szegélyező meglévő országos közút üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi érdekekkel összhangban kell biztosítani. A közút menti 5 méter széles területsáv útszélesítés céljára felhasználható.

- A területen keresztül közműveket vezetni tilos.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

- A gyepek ideiglenes felszántása, műtrágyázása, felülvetése, drénezése tilos.

- A kaszálásokat évi egy alkalommal (június végejúlius folyamán) változó időpontban kell elvégezni.

- A gyepek 10%-át éves váltásban kaszálatlanul kell hagyni.

- A lekaszált és bebálázott szénát a kaszálást követően legkésőbb egy hónapon belül le kell hordani a területről.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.06.10.

Tartalomjegyzék