16/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

a Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület kezelési tervéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított, Babócsa külterület 0155 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 12,6235 hektár kiterjedésű Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.

2. §

A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 16/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

Őrizze meg

- a terület élő és élettelen természeti értékeit, különös tekintettel a csillagos nárciszra (Narcissus stellaris) és élőhelyére, a franciaperjés kaszálórétre (Pastinaco-Arrhena-theretum), valamint az egyéb védett állat- és növényfajokra és természetközeli élőhelyükre,

- a terület táji, kultúrtörténeti és régészeti értékeit, különös tekintettel Somogy megye legnagyobb alapterületű földvárára,

- a Belső-Somogy dombvidéke és a Dráva-völgy találkozásánál kialakult táj jellemző részletét.

Biztosítsa a feltételeket a természetvédelmi célú kutatásokhoz, bemutatáshoz, a látogatók természetvédelmi szemléletének fejlesztéséhez, a természetvédelmi oktatási célok megvalósításához.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A csillagos nárcisz élőhelyének, valamint egyéb, a területre jellemző, természetközeli élőhelyek helyreállítása.

- Aktív természetvédelmi kezelés megvalósítása a táj-és kultúrtörténeti értékek, a régészeti értékek és a gyep esetében a területen élő védett fajok életciklusának figyelembevételével.

- Természetvédelmi oktatási, bemutatási, kutatási tevékenység végzése, ehhez megfelelő infrastruktúra biztosítása.

- A fenntartási, oktatási, idegenforgalmi, kutatási és gazdálkodási tevékenységek összehangolása a természetvédelmi kezelés során.

- A védett fajokat és a földvárat veszélyeztető invazív fajok visszaszorítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

- Tilos a gyep felülvetése, feltörése és beerdősítése, növényvédő szer és műtrágya használata, valamint a legeltetés. A gyeppel borított felszín bolygatása csak a természetvédelmi hatóság és a területen bejegyzett bányaszolgalom jogosultjának előzetes hozzájárulásával végzett régészeti feltárási munkálatok keretében lehetséges.

- A gyepeket évente kétszer (a csillagos nárcisz virágzását követően, június 15. után és augusztus hó során) kell kaszálni, és a szénát el kell szállítani a területről. Előnyben kell részesíteni a kézi erővel történő kaszálást. A kaszálások időpontját érintő időbeli és/vagy térbeli korlátozásról a természetvédelmi hatóság évente május elejéig értesíti a tulajdonost vagy a területen gazdálkodót.

- A nárciszos gyepben csak őshonos vagy hagyományos gyümölcsfa fajú, magányos (szoliter) fák maradhatnak. A meglevő díszjuharokat vadcseresznye, vadkörte vagy hagyományos gyümölcsfa fajokra kell cserélni. Az új telepítésű gyümölcsfákat kímélni kell a kaszálás során. Az erdők felől a gyepek felé terjeszkedő faegyedeket el kell távolítani. Fatelepítés vagy fafajcsere esetén a gáz-gerincvezeték biztonsági övezetére vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni.

3.1.2. Erdők kezelése

- Az erdőkben évente legalább egyszer a fafajösszetétel megváltoztatása érdekében fenntartó munkálatokat kell végezni a nem őshonos fajok (akác, bálványfa, ezüstjuhar) területi arányának folyamatos csökkentésével, illetve a kocsányos tölgy, gyertyán, mezei juhar, mezei szil és vadkörte területi arányának növelésével.

- Fakivágás csak a szeptember 1. és március 15. közötti időszakban megengedett, a kivágott fákat és gallyakat ezen időszakon belül el kell szállítani a területről.

3.1.3. Gyümölcsös kezelése

- Az idős gyümölcsfákat elpusztulásukig a területen kell hagyni, ezt követően fokozatosan - évente 1-3 pld. nagyságrendben - kitermelhetők, helyettük szintén vadcseresznye, vadkörte vagy e tájon jellemző hagyományos gyümölcsfa-fajok ültethetők.

- Öntözés a nemzeti park igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően végezhető.

- Fakivágás csak a szeptember 1. és március 15. közötti időszakban megengedett, a kivágott fákat és gallyakat ezen időszakon belül el kell szállítani a területről.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

- Az invazív fajok, illetve az agresszív, tájidegen fafajok terjedését meg kell akadályozni, állományukat vissza kell szorítani.

- A bokrosokban évente legalább egyszer fenntartó munkákat kell végezni a nem őshonos fajok területi arányának csökkentésével.

3.2.2. Fajok védelme

- A csillagos nárcisz virágzási idejében (április 15.-június 15.) a területet folyamatosan őrizni kell.

- Virággyűjtés csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével, a hatóság által meghatározott helyen és mértékben történhet.

- A védett kétéltű- és madárfajok élőhelyének, illetve fészkének környezetében csak a szaporodási, költési és a fiókanevelési időszakon kívül szabad beavatkozásokat végezni.

3.2.3. Közlekedés

- A csillagos nárcisz virágzási idejében a látogatók csak a kijelölt utakon és ösvényeken közlekedhetnek, a gyepre taposni tilos. A látogatók biztonságának megóvása, a balesetveszély megelőzése érdekében a gerincvezeték nyomvonalára figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

- Sétára és lovas kocsizásra csak a kijelölt, meglévő utak használhatók.

- A földutakon a gépkocsi-közlekedés a tulajdonos és a területkezelők, valamint a területen áthaladó szénhidrogén-szállító vezeték kezelője, fenntartója számára csak a természetvédelmi kezeléssel és a már meglévő létesítmények fenntartásával, karbantartásával összefüggésben megengedett.

3.2.4. Terület- és földhasználat

- A természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával végzett régészeti feltárási munkálatok kivételével tilos a felső humuszos talajréteg bolygatása.

- A régészeti lelőhely területén csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes irodájának engedélyével végezhető minden olyan tevékenység, amely a régészeti lelőhely bolygatásával, sérülésével járhat.

- A területen tilos az állattenyésztés, a haszonállattartás.

- Tűzgyújtás csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) történt egyeztetést követően megengedett.

- A területen tilos új épület létesítése, a közművesítés, kivéve a fogadóépületet érintő, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló minimális kerítési munkákat, továbbá az oktatási, idegenforgalmi, bemutató információs anyagok és infrastruktúra (építmény, szemetesek, padok stb.) elhelyezését. A területen meglévő épületek, építmények fenntartásával összefüggő építési tevékenység csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.

- Tilos a tereprendezés és a melioráció, a feltöltés, kivéve a régészeti feltárás céljából végzett földmunkákat.

- Tilos sportpályák, állandó kereskedelmi területek (piac, vásártér) létesítése.

- Híd, zsilip, áteresz csak a természetvédelmi kezelés vagy régészeti rekonstrukció keretében építhető.

- A csillagos nárcisz virágzásának idején tilos a vadászat.

- A területen vadat vonzó vadászati létesítmények (sózó, szóró, etető, dagonya, itató) létesítése tilos.

3.2.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- Az ártéri sajátosságokat mutató Rinya-parti sáv jellegét fenn kell tartani.

- Az egykori gyümölcstermesztés emlékét őrző idős gyümölcsfákat meg kell őrizni, illetve hagyományos tájfajtákkal kell pótolni.

3.2.6. Kutatás, vizsgálatok

- A tervezési területen belül kutatási tevékenység csak az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet. Az elvégzett kutatás eredményeit (kutatási jelentés, publikációk) egy példányban az igazgatóság rendelkezésére kell bocsátani.

- Nem folytatható kutatás a területen ásványi nyersanyag bányászatának megalapozása céljából és abban az esetben, ha a kutatás célja a természetvédelmi célkitűzésekkel ellentétes, illetve ha a terület gazdasági célú hasznosításának megalapozására irányul.

- Ellenőrzött módon, az igazgatósággal előzetesen egyeztetett részletes kutatási tervvel végezhető minden olyan régészeti, élővilág-védelmi kutatás, amely nem csupán terepi megfigyeléseket foglal magában, hanem valamilyen beavatkozással is jár vagy járhat.

- Szabadon végezhető az olyan kutatás, amely kizárólag terepi megfigyeléseket, illetve régészeti céllal végzett lelőhely-felderítést foglal magában, amennyiben e tevékenység az élővilágot nem zavarja és a természeti értékeket nem károsítja.

- A területen ki kell építeni az élővilág-védelmi monitorozó rendszert, amelynek megalapozásaként részletes botanikai felvételezést kell végezni.

3.2.7. Természetvédelmi infrastruktúra

- A tanösvény mentén hulladékgyűjtőket kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ürítésükről.

- A területen kemping és egyéb, tömegturizmust kiszolgáló létesítmény elhelyezése tilos.

Tartalomjegyzék