18/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Természetvédelmi Tanács 485/1951. sz. határozatával védetté nyilvánított, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 109,1 hektár kiterjedésű Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Lesenceistvánd 024/2, 025/2, 026/2, 027/1

Sümeg 092/5

2. számú melléklet a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Õrizze meg a Bakonyban és a Balaton-felvidéken csak a területen előforduló fekete áfonyás-csarabos fenyér (Luzulo luzuloidis - Callunetum myrtillietosum) és nyí-res-csarabos fenyér (Luzulo luzuloidis - Callunetum betu-letosum) jellemző és veszélyeztetetté vált természetes társulásait és az azokat körülvevő, természetes környezetüket képező savanyú talajú erdőtársulásokat,

- biztosítsa a hazánkban csak itt előforduló Vöth-nő-szőfűve (Epipactis cf. Voethii) és borókaképű vánkosmoha (Leucobryum juniperioidetum), valamint a kiemelkedő botanikai értéket képviselő szálkás és tarajos pajzsika (Dryopteris cristata, D. carthusiana), henye boroszlán (Daphne cneorum), dunántúli sás (Carex fritschii), epergyöngyike (Muscari botryoides) és szőrös nyír (Betulapu-bescens) állományainak a megőrzését,

- óvja meg az erdők és fenyérek biológiai sokféleségét, őrizze meg a területen élő további, természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokat,

- őrizze meg a terület földtani, felszínalaktani, valamint táji és kultúrtörténeti értékeit,

- segítse elő az erdők és fenyérek természeti értékeinek fenntartása érdekében az esetleges károk helyreállítását,

- biztosítsa a terület természeti értékeinek bemutatását.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A fekete áfonyás-csarabos fenyér és a nyíres-csara-bos fenyér, valamint a területen előforduló védett fajok állományai megmaradásának biztosítása az erdők és a fenyérek természetes összhangjának fenntartásával.

- Az akác eltávolításával az őshonos fajok arányának növelése a fenyérekben.

- A fenyér és erdő társulások megőrzése érdekében, e helyeken a vad károkozásának (vaddisznó esetében túrás, szarvas, őz, muflon esetében pedig a rágás) kizárása kerítésépítéssel, valamint a fenyéres foltok spontán záródásának, a becserjésedésnek és beerdősülésnek a korlátozása, illetve megakadályozása.

- A terület természeti értékeinek bemutatása a tömegturizmus mellőzésével, szervezett, ellenőrzött keretek között.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Erdők kezelése Általános kezelési előírások:

Fafaj és célállomány megválasztás

- A nem őshonos fafajokat erőteljesen vissza kell szorítani.

- A vadgyümölcs fafajokat, különösen a védett lisztes berkenye kisfajait gyérítések és tisztítások során nem szabad kivágni.

- A nyír mindkét, a területen előforduló faját teljes kíméletben kell részesíteni, gyéríteni tilos.

- Az erdő szegélyén kialakult mogyoró-cserjéseket teljes kíméletben kell részesíteni.

Erdőfelújítás

- Az összes felújítást őshonos fafajokkal kell megtervezni és kivitelezni.

Állománynevelés

- A gyérítéseknél kíméletes fadöntést és közelítést kell alkalmazni.

- Az előhasználatok során a természetes kőzetkibúvással és kavicstakaróval borított felszíneken a járművekkel való mozgás tilos.

- Az előhasználatokban az elhalt és korhadt fákat az állományban bent kell hagyni.

Egyes faállomány típusok kezelése: Égeres láperdők

- Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg kell őrizni, a társulás regenerálódását biztosítani kell.

- A tisztítások során az elegy-fafajokat a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

- A tisztításkor az elhalt és élő éger sarj tuskókat a pajzsika fajok megmaradása érdekében kímélni kell.

Gyertyános tölgyesek

- Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg kell őrizni.

- A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a kocsányos tölgyet, a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

Cseres-tölgyesek

- Az állománytípus kiterjedését, területi arányát fenn kell tartani.

- A csarab előfordulási helyein a faállományt erőteljesebben kell gyéríteni.

- A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a tölgyeket, a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.

Nyíres csarabos fenyérek

- A csarabos fenyér foltjait meg kell védeni a vadkároktól.

- A fenyéres foltok széleit, gyérítés jelleggel a csarab fényigényének és terjeszkedésének érdekében - a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) szakmai tanácsait figyelembe véve - tágítani kell.

Borókás nyíres fenyér

- Az állománytípus kiterjedését, a területen elfoglalt arányát fenn kell tartani.

- A borókás fenyér foltok érdekében az akácot az állománytípusból teljesen ki kell szorítani.

- A tisztítást a boróka támogatásával kell végrehajtani.

Akácos

- A vágásérettségi kor elérése után gyertyános tölgyesre kell lecserélni az állományt.

- A gyérítés során az őshonos fafajokat meg kell hagyni.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme

- Az odvas bükk-, cser- és kocsánytalan tölgyfákat nem szabad kivágni (a tisztásokon, nyiladékokon sem) .

- Mesterséges odúk kihelyezésével elő kell segíteni az odúlakó madár- és denevérfajok sikeresebb megtelepedését.

3.2.2. Látogatás, oktatás és bemutatás

- A látogatás szabályozása érdekében az igazgatóság tanösvényt alakít ki, és ismertető-, tájékoztató táblákat helyez el a területen, valamint a tanösvényt ismertető kiadványtjelentet meg. A tanösvény elkészülte után - a látogatás során - annak nyomvonaláról letérni tilos.

3.2.3. Kutatás, vizsgálatok

- A terület teljesebb megismerése érdekében folytatni kell a monitorozó vizsgálatokat.

3.2.4. Vadgazdálkodás

- Sózót és szórót a területen üzemeltetni nem szabad.

- A vadföld művelése során vegyszert alkalmazni tilos.

3.2.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- A területen lévő őskori halomsírt megbolygatni tilos.

- A Lesence-patak hajdani medrét, a benne lévő sziklákkal együtt, eredeti állapotában kell meghagyni, ott közlekedni, földmunkát végezni tilos.

3.2.6. Terület- és földhasználat

- A védett természeti terület határán haladó 84. számú főút fenntartásával és kezelésével összefüggő tevékenységek korlátozás nélkül folytathatók.

Tartalomjegyzék