2006. évi XX. törvény

a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról[1]

1. § A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács javaslatot tesz a Kormánynak az info-kommunikáció (informatika-hírközlés-média) területén:

a) az információs társadalom kialakításának programjával, az információs kultúra elterjesztésével, az információs társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel;

b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározásával; valamint

c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével kapcsolatban; továbbá

d) a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, a piacon működők esélyegyenlőségének elősegítésére;

e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás összhangjának biztosítására;

f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken képviselendő magyar álláspontra."

2. § Az Ftv. 5/A. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4)-(9) bekezdés számozása (5) (10) bekezdésre változik:

"(4) A Tanács javaslatát, illetve véleményét a miniszter - egyetértésével, támogató javaslatával vagy észrevételével - továbbítja a Kormányhoz."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.