233/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nybr.) 13. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztári letétkezelő az alábbi feladatokat együttesen látja el:]

"b) vagyonkezelőnként értékpapírszámlát (értékpapírszámlákat) és értékpapír letéti számlát (számlákat) vezet a pénztár javára úgy, hogy választható portfoliós rendszer működtetése esetén az értékpapírszámlákon és a letéti számlákon lévő értékpapír-állomány portfoliónkénti részletezésben megállapítható legyen,"

(2) Az Nybr. 13. §-ának (1) bekezdése a következő j) és k) pontokkal egészül ki:

[A pénztári letétkezelő az alábbi feladatokat együttesen látja el:]

"j) ellenjegyzi az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket,

k) ellenjegyzi az ingatlanértékelő megbízásához szükséges szerződést."

2. §

Az Nybr. 16. §-ának (6) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Abszolút hozamra törekvő portfoliók esetében referenciaindexként a megcélzott hozamszintet tükröző mutató is alkalmazható, ekkor azonban az abszolút hozamra törekvő stratégiát, illetve a mutatót előzetesen a befektetési politikában rögzíteni kell. Az abszolút hozamra törekvő stratégia célja, hogy a piaci tendenciáktól függetlenül folyamatosan pozitív hozamot biztosítson a pénztárnak."

3. §

Az Nybr. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénztári hozamráta kiszámításának képletét a 4. számú melléklet A. része tartalmazza. A hozamrátát ki kell számolni a pénztár egészére vonatkozóan, bruttó és nettó módon. Választható portfoliós rendszerben a hozamrátákat a választható portfoliókra külön-külön és a pénztár egészére is ki kell számítani. A pénztár egészére vonatkozó hozamrátát az egyes portfoliók éves hozamrátáiból súlyozott számtani átlagszámítással, a portfoliók év eleji és negyedév végi eszközértékeiből számított számtani átlagokkal súlyozva kell meghatározni. A napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztárak a negyedéves hozamrátájukat ettől eltérően, a 4. számú melléklet B. részében leírt módszer alapján is kiszámíthatják. A napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztáraknak az alkalmazott hozamráta-számítási módszert a befektetési politikájukban rögzíteniük kell, a módszer éven belül nem változtatható."

4. §

Az Nybr. 24. §-ának (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Választható portfoliós rendszer működtetése esetén a pénztári hozamráták, referenciaindexek mellett a választható portfoliókra vonatkozó hozamrátákat, referenciahozamokat is jelenteni kell a Felügyelet részére. A Felügyeletnek jelentett referenciahozamoknál fel kell tüntetni, hogy pénz- és tőkepiaci indexe(ke)n vagy abszolút hozam-mutatón alapul-e."

5. §

(1) Az Nybr. 25. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-ig köteles nyilvánosságra hozni:]

"c) a pénztár egészének a tárgyévi és az azt megelőző négyévi nettó és bruttó hozamrátáját a 4. számú mellékletben leírt módszerrel számítva, összehasonlítható szerkezetben, valamint a referenciaindex ugyanazon időszakra vonatkozó hozamrátáját. Választható portfoliós rendszer működtetése esetén a pénztári hozamráták, referenciahozamok mellett a választható portfoliókra vonatkozó hozamrátákat, referenciahozamokat is nyilvánosságra kell hozni. A referenciaindex hozamrátáját csak a 2002. január 1-jétől kezdődő időszakra kell publikálni,"

(2) Az Nybr. 25. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-ig köteles nyilvánosságra hozni:]

"f) a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti - választható portfoliós rendszerben választható portfoliónkénti -megengedett minimális és maximális százalékos megoszlást és a referenciaindexet."

(3) Az Nybr. 25. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Választható portfoliós rendszer működtetése esetén az egyes portfoliókra vonatkozó 5 éves átlagos hozamrátákat is közölni kell, a többi hozamrátával azonos méretben. Amennyiben - a választható portfoliós rendszer indulási időpontjából adódóan - az 5 éves hozam számításához nem áll rendelkezésre választható portfoliónkénti hozam, akkor az indulás előtti évekre vonatkozóan az átlagos hozam számításához - minden portfolió tekintetében - a pénztári szintű nettó hozamot kell alkalmazni."

6. §

Az Nybr. 27. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A tag más pénztárba történő átlépése esetén az átadó pénztárnak tájékoztatnia kell az átvevő pénztárat a tag által korábban felvett, vissza nem fizetett, egyéni számlával szemben érvényesített tagi kölcsönről."

7. §

Az Nybr. 29. §-át megelőző alcím helyébe a következő szöveg lép:

"A tagsági jogviszony megszűnése, valamint az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egészének vagy egy részének felvétele esetén alkalmazandó speciális szabályok"

8. §

Az Nybr. 29/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos elszámolási módszert a pénztár a tagokkal való elszámolásról szóló szabályzatában rögzíti. A pénztár a tagsági jogviszony megszűnésekor az átlépésre, kilépésre vonatkozó bejelentés, a kizárásról való döntés, illetve a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés vagy átutalás esetén a jogosultság igazolása (a továbbiakban: kiváltó esemény időpontja) esetén a tag tagi kölcsönnel csökkentett követelése 90%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a kiváltó esemény időpontjától számított 15 napon belül végzi el. Az egyéni számla lezárását és a végleges elszámolást a pénztár a kiváltó esemény időpontjának negyedévét követő 50 napon belül végzi el."

9. §

(1) Az Nybr. 30. §-a (1) bekezdésének l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyenlegéről számlaértesítőt küldeni a pénztártag részére évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig. A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek legalább tartalmaznia kell:]

"l) a tagi követelés nyilvántartási záróértékét (piaci értékét),

m) az értékelési különbözetet,"

(2) Az Nybr. 30. §-ának (1) bekezdése akövetkező r)-v) pontokkal egészül ki:

[A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyenlegéről számlaértesítőt küldeni a pénztártag részére évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig. A pénztártagnak küldött számlaértesítőnek legalább tartalmaznia kell:]

"r) a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget,

s) a tagi lekötés összegét,

t) a tagi kölcsön tárgyév december 31-én fennálló összegét,

u) az egyéni nyugdíj számláról történt hozamkifizetés összegét,

v) az egyéni nyugdíj számláról történt tőkekifizetés összegét."

10. §

(1) Az Nybr. 1. számú mellékletének 1. pontja a következő új p) ponttal egészül ki:

[A 3. § (1) bekezdése szerinti csoportokba a következők tartoznak:]

"p) egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír."

(2) Az Nybr. 1. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Nem szabványosított határidős és opciós ügyletek esetében az elszámolási feltételek és a partnerkockázat kialakítása során biztosítani kell, hogy a termék nem szabványosított voltából adódóan a pénztártagokat ne érhesse kár."

11. §

(1) Az Nybr. 2. számú mellékletének 1. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztár az 1. számú melléklet szerinti befektetési formák esetében az alábbi szabályoknak köteles megfelelni:]

"e) a közvetett befektetési instrumentumok alkalmazása során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten terhelő befektetési költségek mértéke - a közvetlen befektetésekhez kapcsolódó költségekhez viszonyítottan - a vagyonkezelési költségekkel összhangban legyen. Közvetett befektetési instrumentumnak tekinthetőek e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapírok;"

(2) Az Nybr. 2. számú mellékletének 1. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pénztár az 1. számú melléklet szerinti befektetési formák esetében az alábbi szabályoknak köteles megfelelni:]

"g) a pénztár az i) és j) pontban meghatározott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthet, a spekulációs célú kötés nem megengedett. Fedezeti célú az olyan - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (8) bekezdése 10. pontjának megfelelő - ügylet, amelyet a pénztár portfoliójában már meglévő eszközökre, az azok tartásából adódó kockázat csökkentésére kötnek. Fedezeti ügylet esetén szükséges egy fedezendő kockázati kitettség, amelyre irányul a fedezés. Arbitrázs célú az az ügylet, amely esetében az időben vagy térben meglévő árfolyam-, illetve kamatkülönbözet kihasználására kerül sor oly módon, hogy az ügylet eredményeképpen nem keletkezik nyitott pozíció, és az ügylet a portfolió kockázati szintjét nem növeli;"

(3) Az Nybr. 2. számú melléklete a következő új 10. ponttal egészül ki:

"10. Az egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapírban történő befektetések aránya a befektetett pénztári eszközök (illetve választható portfoliós rendszer esetében az egyes portfoliók értékének) 10 százalékát nem haladhatja meg."

12. §

(1) Az Nybr. 3. számú melléklete I. részének 5. pontja a következő mondattal egészül ki:

"Választható portfoliós rendszer esetében a fedezeti tartalék eszközeit portfoliónkénti bontásban kell kimutatni és értékelni."

(2) Az Nybr. 3. számú mellékletének II. része a következő új 14. ponttal egészül ki:

"14. Az egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon forgalmazott, fenti kategóriákba nem sorolható értékpapír esetében a piaci érték forrása azon tőzsdei, vagy más szabályozott piaci árfolyam, ahol az adott értékpapír forgalma jellemzően zajlik. Amennyiben a vonatkozó piacról 30 napnál frissebb árfolyam nem érhető el, akkor a beszerzési árat kell az értékeléshez alkalmazni."

13. §

(1) Az Nybr. 4. számú mellékletének A. része a következő új 1. e) ponttal egészül ki:

"e) Választható portfoliós rendszerben az egyes portfoliókra számított hozamrátát az a)-d) pontok szerinti módszerrel kell kiszámítani."

(2) Az Nybr. 4. számú melléklete A. része 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Referenciaindex hozamának számítása:

a) Az időszakos (negyedéves, éves) referenciaindex hozamát az alábbi módszer alapján kell számítani:

ahol:
R= a referenciaindex éves, negyedéves hozama
rn= a referenciaindex havi hozama
BMk= a k. referenciaindex
IBMk(n)= a k. referenciaindex n. havi záró indexértéke
x, y, z...s= a BM1, BM2, BM3.....BMk súlya a portfolióhoz kijelölt referenciaindexekhez
x+y+z+...+s= 100%

b) Választható portfoliós rendszerben a referenciaindex hozamát (referenciahozamot) az egyes választható portfoliókra az a) pont szerinti módszerrel kell kiszámítani."

(3) Az Nybr. 4. számú mellékletének B. része a következő új 1. e) ponttal egészül ki:

"e) Választható portfoliós rendszerben az egyes portfoliókra számított hozamrátát az a)-d) pontok szerinti módszerrel kell kiszámítani."

(4) Az Nybr. 4. számú mellékletének B. része 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A pénztár referenciaindexének hozamai:

a) A referenciaindexek hozamrátáját a hozamrátával összevethető módon kell számítani, az éves referenciaindex hozamot a negyedéves értékek láncszorzata adja.

b) Választható portfoliós rendszerben a referenciaindex hozamát (referenciahozamot) az egyes választható portfoliókra is ki kell számítani."

14. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nybr. 17. § (1) és (3) bekezdése, 29/A. §-t megelőző "A magánnyugdíjpénztárból átutalt tagdíj kiegészítésre vonatkozó különös szabályok" cím, 31. § (1) bekezdése, valamint az Nybr. 5-9. számú mellékletei.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Nybr. 15. § (4) bekezdése a "befektetési számlán," szövegrészt követően kiegészül a "- likviditási célból, átmeneti jelleggel -" szövegrésszel, a 16. § (1) bekezdésének b) pontja az "illetve várható kötelezettségei alakulása alapján" szövegrészt követően kiegészül a "- választható portfoliós rendszer esetében portfoliónként -" szövegrésszel, 29/A. § (1) bekezdésének első mondatában a "nem éri el" szövegrész helyébe a "nem haladja meg" szövegrész lép, 2. számú melléklete 2/B. pontjának utolsó mondatában az "a közvetlen ingatlanbefektetésekre" szövegrész helyébe az "az ingatlanbefektetésekre" szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök