275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Vasúti Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a vasúti igazgatási szerv kijelölése tárgyában a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal. A Hivatalt a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(3) A Hivatalt elnök vezeti.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

(1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.

(2) A Hivatal független a vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettől.

3. §

(1) A Hivatal elnökét a miniszter hat évre nevezi ki.

(2) Felmentéssel szűnik meg a Hivatal elnökének megbízatása, ha

a) jogerős bírói ítélet megállapítása szerint bűncselekményt követett el,

b) tisztségével való összeférhetetlenségét 30 napon belül nem szüntette meg,

c) a tisztségére méltatlanná vált,

d) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,

e) tevékenységével a Hivatal működését veszélyezteti.

(3) A Hivatal elnöke

a) vezeti a Hivatalt,

b) gyakorolja - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat,

c) irányítja a Hivatal gazdálkodását,

d) képviseli a Hivatalt,

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a Hivatal szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe utal.

4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére