313/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kincstári Vagyoni Igazgatóságról

A Kormány a kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) a pénzügyminiszter által irányított, önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

(2) A KVI székhelye Budapest.

2. §

(1) A KVI feladatait központi munkaszervezete és területi szervezeti egységei útján látja el.

(2) A KVI központi szervezete és területi szervei önálló jogi személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendelkeznek.

3. §

(1) A KVI-t vezérigazgató vezeti.

(2) A vezérigazgató munkáját vezérigazgató-helyettesek segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, valamint dönt jutalmazásukról.

(3) A vezérigazgató-helyettesek felett - a kinevezés, a felmentés és a jutalmazás kivételével - a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

(4) A KVI alkalmazottai felett - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, mely jogköre gyakorlásának jogát a szervezeti és működési szabályzatban teljesen vagy részben átruházhatja.

4. §

A Kormány kincstári vagyon kezeléséért felelős szervnek a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) jelöli ki.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Tartalomjegyzék