318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-ának g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"g) alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a szakfeladatra rendelkezésre álló havi előirányzatnak és a jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj;"

(2) A Kr. az alábbi h) ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti h)-k) pontok számozása i)-l) pontokra változik: "h) teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata;"

2. §

A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződés tervezetének a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a Magyar Orvosi Kamarával (a továbbiakban: MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, az önkormányzatok, a szolgáltatók érdek-képviseleti szervezeteivel a szerződéskötést megelőzően 30 nappal előzetesen egyezteti. A szerződés említett részének jóváhagyásához az Egészségbiztosítási Felügyelet egyetértése szükséges. A finanszírozási szerződésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni."

3. §

(1) A Kr. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról - a fekvőbeteg-szakellátás kivételével - kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón vagy adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az OEP részére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, autentikus időbélyeget használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer útján kell megküldeni."

(2) A Kr. 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást nyújtó orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön jogszabályban foglaltakat az ellenőrzést követő figyelmeztetés után sem tartja be, a finanszírozás összegéből a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó rész visszavonásra kerül.

(10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg sürgősségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A behajtás érdekében a szolgáltatónak a tőle elvárható valamennyi intézkedést meg kell tennie. Amennyiben az intézkedések nem vezetnek eredményre, az esetet az 5. § (1) bekezdésének megfelelően kell jelenteni."

4. §

(1) A Kr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladaton még rendelkezése álló előirányzat az éves teljesítmény szerint a pénzügyminiszter egyetértésével osztható fel és fizethető ki."

(2) A Kr. 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Amennyiben az Ebtv. 23. §-ának b), d), illetőleg

e) pontja alapján a biztosított részleges térítési díjat fizet az ellátás igénybevétele során, annak összegével az adott szolgáltatásért elszámolható finanszírozási összeget csökkenteni kell."

5. §

A Kr. az alábbi 6/E. §-sal egészül ki:

"6/E. § Az OEP szerződést köt a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóval a 4. § (2) bekezdés szerinti rendszerrel történő adatszolgáltatás teljesítésére."

6. §

A Kr. az alábbi 6/F. §-sal egészül ki:

"6/F. § Gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára - a betegellátás zavartalansága érdekében - előleg folyósítható. A folyósítás - amelynek határidejére és visszafizetésére a 6/A. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók -a működési költségelőleg terhére történik."

7. §

A Kr. 11. §-ának (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"Nem jogosult a szolgáltató a bejelentkezett biztosítottak után díjazásra, ha a 17. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - nem teljesíti."

8. §

(1) A Kr. 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A díjazás alapösszege 40 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:]

"c) az a) és b) pontok szerinti szorzókkal kiszámított összes díj levonása után fennmaradó keretösszegből kerül megállapításra a 80 000 fő feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg 75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének bd) pontban meghatározott területi szorzóval növelt összegének 98 százalékát."

(2) A Kr. 19. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel."

9. §

A Kr. 21. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A szolgáltató a gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységéről a finanszírozási szerződés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig nyújtja be a finanszírozónak.

(14) A gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatot működtető szolgáltatót a (13) bekezdés szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó tárgyhavi összeg alapján megállapított díjazás illeti meg. Az OEP a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret, valamint a (13) bekezdés szerint jelentett összes esetszám alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó összeget."

10. §

(1) A Kr. 27. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az OEP havonta legfeljebb a (2) bekezdés szerinti teljesítménymennyiség tárgyhónapig számolt időarányos részét számolja el."

(2) A Kr. 27. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Rendkívüli esemény miatti teljesítménynövekedésnél az (5) bekezdés szabályai alól az egészségügyi miniszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - felmentést adhat."

(3) A Kr. 27. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Az (1) bekezdésben foglaltakat a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrésre és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálatra nem kell alkalmazni."

11. §

A Kr. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az aktív fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátással egyaránt rendelkező intézmények teljesítményvolumene - az együttes kezelhetőség érdekében - az érvényes egyenérték szerint súlyszámban vagy pontszámban is meghatározásra kerülhet. A havi elszámolás során azonban ez a fekvőbeteg-szakellátásban az elszámolható teljesítménymennyiség növekedését nem eredményezheti."

12. §

A Kr. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § Az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató az Ebtv. 18. §-ának (8)-(10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozat aláírásának tényét e rendelet mellékletei szerint jelenti."

13. §

(1) A Kr. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az R. 2. számú melléklete szerinti, laboratóriumi szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a mintaszállítás - ide nem értve a mintavételt - teljesítménydíjazása az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában e feladatra meghatározott előirányzat terhére történik."

(2) A Kr. 29/A. §-ának (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"Az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok szolgáltatásvolumenének módosítása a 27. § rendelkezései szerint történik."

14. §

A Kr. 30. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként]

"a) a fekvőbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézetből történt elbocsátást követően a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiag-nózisnak megfelelő főcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket, továbbá a fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;"

15. §

A Kr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatókat a 2006. évi havi fix összegű díjazás 50%-a és az R. 15. számú mellékletében meghatározott tevékenységek elszámolása alapján járó teljesítménydíjazás illeti meg. A fix összegű díjazás csökkentése alapján a járóbeteg-szakellátás teljesítményvolumen szerinti finanszírozásának a 27. § (2) bekezdésében meghatározott alapját növelni kell a járóbeteg-szakellátás teljesítménydíjazásának a csökkenés időpontjában érvényes díjtétele alapján."

16. §

(1) A Kr. 33. §-ának (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"(1) Egy szerződött gépjármű teljesítményeként havonta legfeljebb 10 000 hasznos kilométer és többletférőhelyenként legfeljebb 2000 többlet kilométer számolható el. A többletférőhely a gépjármű összes férőhelyeinek - ideértve a gépjárművezető férőhelyét is - kettővel csökkentett száma lehet."

(2) A Kr. 33. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem jelenthető teljesítményként az egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli és telephelyei közötti betegszállítás."

17. §

A Kr. 35. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(8) Az otthoni szakápolás keretében szakápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátási tevékenységek legfeljebb 50 napra rendelhetők el, amelyek az ellátás kezdetétől számított egy éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - az otthoni szakápolás esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal meg-ismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek az ellátás kezdetétől számított egy éven belül egy alkalommal megismétel-hetők. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt szakápolás új elrendelő lap kitöltésével rendelhető el. Szakápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként az ellátás kezdetétől számított egy éven belül további három alkalommal megismételhetők."

18. §

A Kr. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 8. számú mellékletben meghatározott 00001 és a 00015 kódszámú krónikus ellátások csak azokról az osztályokról számolhatók el, ahol a krónikus ágyszám eléri a tizet."

19. §

A Kr. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Krónikus fekvőbeteg ellátás esetén - ide nem értve rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali kórházi ellátást - az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás időtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A rehabilitációs krónikus ellátás esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás időtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felső határnapot meghaladó időszakban havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a 40. § (8) bekezdése szerinti díj 50 százalékára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakítás a beteg osztályos felvételét követő 5 napon belül az otthonába bocsátását megelőző 5 napon belül nem számolható el."

20. §

A Kr. 40. §-a (9) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra."

21. §

A Kr. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. § (1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerződés szerinti kezelőhelyek száma, valamint a működési idő szerinti mértékig. A dializáló eljárásokat és a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartalmazza."

22. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közreműködő személyek díjazására fordítani. A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és tüdő esetén 72 000 forint támogatást folyósít."

23. §

A Kr. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) Az érvényes finanszírozási szerződéssel lekötött és finanszírozott körből a legalább egy hónapig tartó rekonstrukció idejére, előzetes bejelentés alapján az intézmény krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egysége részére a teljesítésből ténylegesen kieső ágyakra legfeljebb három hónapra átmeneti díjazás nyújtható. Ennek mértéke a szünetelő krónikus szakellátási ágyanként 1000 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének hónapját követő harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifizetésekkel egyidejűleg folyósítható az intézménynek. A finanszírozó köteles a folyósítás idején ellenőrzést végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a rekonstrukció befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a finanszírozónak."

24. §

(1) A Kr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Kr. 15., 17. és 18. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

25. §

(1) Ez a rendelet - a (4) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti a Kr. 19. §-a (4) bekezdésének második mondatában a "(3) bekezdés szerinti" szövegrész, 24. §-ának (3) bekezdése, 27. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "bázisidőszakot követő" szövegrész, 27. §-a (2) bekezdésének f) pontja és g) pontjának utolsó mondata, 29/B. §-a, 30. §-a (1) bekezdésének második mondata, és az 50/E. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 38. §-ának (6) bekezdésében a "31. § (3) bekezdés" szövegrész helyébe a "31. § (4) bekezdés" szövegrész lép.

(4) E rendelet 7. §-a és 15. §-a 2007. április 1-jén lép hatályba.

(5)[1] A Kr. 27. §-ának (14) és (18) bekezdése és 36. §-ának (6) bekezdése 2007. április 1-jén a hatályát veszti.

(6)[2] A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére a Kr. e rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (2) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségre vonatkozó előírást 2007. szeptember 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy eddig az időpontig kell a Kr. e rendelet 5. §-ával megállapított 6/E. §-a szerinti szerződést megkötni. 2007. szeptember 1. napját követően a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók e rendszer útján tehetnek eleget jelentési kötelezettségüknek.

(7) A Kr. e rendelet 1. számú mellékletével megállapított 6/A. számú mellékletének 37. pontja 2008. január 1. napján lép hatályba.

(8) Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet alapján 2006. december 31-éig befogadott többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerződések 2007. március 31-ig érvényesek.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Ambuláns adatlap

Kitöltési útmutató

1. Javítás

0 = új rekord

1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére

2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelő

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (első 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6. Rendelő neve

Az ellátást végző rendelő neve. Elektronikusan nem továbbítandó

7. Rendelő azonosítója

Az ellátást végző rendelő azonosítója

8. Beküldő munkahely neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló 9 jegyű kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerződés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a működési engedély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenőrző orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

9/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyű orvosi bélyegző száma

9/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával.

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

6 = fekvő beteg részére végzett ellátás

9 = külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A = befogadott külföldi állampolgár D = menekült, menedékes státuszt kérelmező E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F = orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggő beavatkozások

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése.

11. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = útlevélszám

4 = Segítő Jobb engedélyének száma

5= menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

15. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

19. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező

21. A beteg neme

1 = férfi

2 = nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg.

22. Az ellátás típusa

1 = első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2 = visszarendelés

3 = szakorvosi konzílium

4 = elsősegélynyújtás

5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6 = szűrés

7 = gondozásba vétel

8 = gondozott beteg ellátása

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldő háziorvoshoz irányítva

4 = meghalt

5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6 = a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7 = fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség

11 = munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön 31= háztartási baleset

32 = sportbaleset

34 = állat okozta baleset

40 = közterületen történt baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség következtében létrejött baleset

43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

25. E-adatlap kitöltés

0 = nincs kitöltve

1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelező)

26. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me)

A végzett beavatkozás mennyisége

28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelező)

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés

1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2 = szerológia

3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8 = vizsgálat kérés vérellátótól

9 = egyéb speciális laborvizsgálat

29. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2 = egyéb natív röntgen vizsgálat

3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angio-gráfia)

4 = angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7 = ultrahang

8 = izotóp

9 = egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2 = MRI vizsgálat kérés

3 = PET vizsgálat kérés

4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = száraz egyéni therápia

2 = száraz csoportos therápia

3 = nedves egyéni therápia

4 = nedves csoportos therápia

5 = száraz és nedves együttes therápia

6 = elektrotherápia

7 = nedves és elektromos therápia együtt

8 = fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség-térítési igény

0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3 = betegszállítás rendelése

33. Keresőképesség elbírálása

0 = keresőképesség elbírálása nem történt

1 = keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4 = keresőképtelenség lezárása halál miatt

5 = keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdő) felírás kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdő)

vények száma (kitöltése kötelező)

A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. Elszámolási nyilatkozat[3]

10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg"

2. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

KódjaMegnevezéseSzorzója
00001Ápolási tevékenység1,0
00015Krónikus és általános rehabilitációs ellátás1,2
00016Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai, kardiológiai, gyermek-egészségügyi, szakmai minősítésű mozgásszervi) és pályázati úton befogadott hospice ellátás1,5
00017Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak3,3
00018Szakmai minősítésű pszichiátriai rehabilitációs ellátás1,4"

3. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

Az ellátást végző kórház neve. Elektronikusan nem továbbítandó

2. Osztály neve

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül. Elektronikusan nem továbbítandó

3. Azonosító

Az ellátást végző kórház, osztály azonosítója

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmező

E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, közösségi szabály alapján történő ellátás

R = magyar biztosítás alapján az Ebtv. 23. § b), c) és e) pontja szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése.

5. Személyazonosító típusa

0.a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

4. Segítő Jobb engedélyének száma

5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelő egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

11. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

12. A beteg neme

1. férfi

2. nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. A kíséret oka

1. Beteggel érkező hozzátartozó

2. Szült nő - újszülött kapcsolat (a kitöltést végző osztályos ellátás során történő szülések esetén kell alkalmazni)

3. Donor - transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

16. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló 9 jegyű kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerződés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a működési engedély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenőrző orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

17/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyű orvosi bélyegző száma

17/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg-gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával.

18. A felvétel jellege

1. más fekvőbeteg-gyógyintézetből visszahelyezve

2. más fekvőbeteg-gyógyintézetből áthelyezve

3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C. az előző rekord folytatása

D. az Adatlapot kitöltő osztályon született újszülött

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértői beutalás

19. A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgős ellátás

2. nem sürgős ellátás

3. egynapos ellátás

4. kúraszerű ellátás

B. jogi elbírálás alapján

1. saját kérésre (önkéntes, a beteg tényleges vagy valószínűsíthető beleegyezésével)

2. nem önkéntes (kényszergyógykezelt, bírósági szemlére kötelezett)

20. A felvétel ideje

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal) . Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt

22. A távozás időpontja

A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülő, ill. exitált betegnél kötelező. A távozás időpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belső kórházi áthelyezés

2. más fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő áthelyezés

3. otthonába bocsátva

4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma. Annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahol a beteg zárójelentését kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)

26. Diagnózisok

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokló fődiagnózis

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

N. az oldaliság nem értelmezhető

27. Beavatkozások

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végző intézet vagy osztály azonosítója, a finanszírozási szerződés szerinti szervezeti egység 9 karakteres kódja. Onkológiai betegek kúraszerű ellátása esetén, ha a szakmai szabályok alapján az ellátás a beteg otthonában történik, akkor az első négy karakterben az ellátásért felelős egészségügyi szolgáltató (intézet) kódját, az utolsó 5 karakterben öt nullát kell megadni.

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. ha nem értelmezhető A. aszeptikus környezet C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

Kód

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhető

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező

30. Baleset minősítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31. háztartási baleset

32. sportbaleset

34. állat okozta baleset

40. közterületen történt baleset

41. baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42. idegenkezűség következtében létrejött baleset

43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő

32. Elszámolási nyilatkozat

10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg"

4. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 15. számú mellékletének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. A vizsgálatra küldő intézmény szervezeti egységének 9 jegyű azonosítója, a beutalást megalapozó ellátást igazoló adat"

2. A Kr. 17. számú mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájának egyedi azonosítója (számlaszám) és kelte"

3. A Kr. 18. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Jelentést küldő szolgáltató megye kódja, OEP kódja, kezelést végző szervezeti egység 9 jegyű azonosítója"

4. A Kr. 18. számú mellékletének 14. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Mobil kezelést indikáló orvos azonosítója (pecsétszáma)

15. A beteget a szolgáltató állomásra irányító szervezeti egység 9 jegyű azonosítója (akut kezelés esetén a beutaló orvos munkahelyének 9 jegyű kódja, mobil kezelés esetén azon szervezeti egység 9 jegyű kódja, ahol a kezelést végzik, amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató saját 9 jegyű kódja), és az ellátást igazoló adat (a beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma.) "

5. A Kr. 18. számú melléklete a következő 39. ponttal egészül ki:

"39. Mobil kezelés esetén a fekvőbetegként kezelt beteg kórházi törzsszáma"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/2007. (I. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.01.26.

[2] Módosította a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.06.01.

[3] E rendelet 25. § (7) bekezdése alapján 2008. január 1-jén lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére