4/2006. (VII. 24.) IRM-PM együttes rendelet

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (1) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A védőt erre irányuló indítványára a büntetőügy iratainak tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal irat után - függetlenül attól, hogy az ügyben hány terhelt védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, és hogy az iratokat helyettes útján tanulmányozta-e - a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összegű munkadíj illeti meg. A munkadíj megállapításánál nem vehető figyelembe arról az eljárási cselekményről készített jegyzőkönyv, amelyen a védő részt vett, továbbá olyan irat, amelyet a védő készített, vagy önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be."

(2) Az R. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A védő díját és költségeit a bűnügyi költségek előlegezésére vonatkozó szabályok szerint annak felmerülésekor az állam előlegezi; a védő díját és költségeit az a bíróság, az ügyész, illetőleg nyomozó hatóság előlegezi, amelynek eljárása során az költségként felmerült. Az irattanulmányozásértjáró munkadíj iránti igényt a büntetőügy nyomozási, vádemelési és bírósági szakában legfeljebb egy ízben, legkorábban az irattanulmányozást követő eljárási cselekmény alkalmával annál a nyomozó hatóságnál, ügyésznél, bíróságnál kell előterjeszteni, amely előtt a büntetőügy folyamatban van; ez előlegezi meg a munkadíjat."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter