2006. évi LVI. törvény

az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Országgyűlés alelnökei az e törvényben meghatározottakon kívül az államtitkárt megillető juttatásokra jogosultak."

2. § (1) A Törvény 2. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) A képviselő - az Országgyűléstől kapott megbízatása alapján - az alapdíj alapulvételével havonta a következő pótdíjakban részesül:

- az Országgyűlés alelnöke180%
- az Országgyűlés jegyzője70%
- az Országgyűlés állandó bizottságának az elnöke120%
- az Országgyűlés állandó bizottságának az alelnöke100%
- az Országgyűlés állandó bizottságának tag-
ja első bizottsági tagsága esetén70%
- az Országgyűlés állandó bizottságának tagja második bizottsági tagsága esetén25%
- a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője120%

(2) Az Országgyűlés alkotmányossággal, költségvetéssel, valamint európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának tisztségviselője és tagja az (1) bekezdésben megállapított pótdíjon felül az alapdíj alapulvételével további 20% pótdíjban részesül."

(2) A Törvény 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja

- elnökének tiszteletdíja a képviselői alapdíj 80%-ának,

- alelnökei tiszteletdíja a képviselői alapdíj 60%-ának megfelelő összeg.

A tiszteletdíj havonta esedékes, és az egyébként járó képviselői díjazáson felül illeti meg a jogosultakat."

3. § A Törvény 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány az alapdíjnak - ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetében az egyéni választókerület székhelye

a) Budapest - a 70%-a,

b) Budapesttől 50 km-en belül van - a 85%-a,

c) Budapesttől 50 és 100 km között van - a 100%-a,

d) Budapesttől 100 és 150 kilométer között van -a 115%-a,

e) Budapesttől 150 és 200 kilométer között van -a 130%-a,

f) Budapesttől 200 és 250 kilométer között van -a 145%-a,

g) Budapesttől 250 kilométeren túl van - a 160%-a.

(2) A területi listán megválasztott képviselő esetében a területi listának megfelelő megyeszékhelyet, az országos listáról megválasztott képviselő esetében a képviselő nyilatkozata szerinti állandó lakóhelye szerinti települést kell az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe venni. Az (1) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni.

(3) Az a képviselő, aki megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, illetve tagjaként, továbbá települési önkormányzat képviselő-testülete tisztségviselőjeként, illetve tagjaként - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül, az alapdíj 50%-ának megfelelő mértékű költségtérítési átalányra jogosult.[2]

(4) A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik költségkeretét. A képviselő külföldi kiküldetésére a köztisztviselőkre vonatozó szabályokat kell alkalmazni."

4. § A Törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A miniszterelnöki, miniszteri tisztséget betöltő, vagy államtitkár képviselő az 1. § (2) bekezdésében meghatározott alapdíj 100%-ára jogosult, díjazásáról és egyéb juttatásairól külön törvény rendelkezik. Az a kormánybiztos, vagy miniszterelnöki megbízott képviselő, aki - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül, az alapdíj 50%-ának megfelelő mértékű költségtérítési átalányra jogosult."

5. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2006. június hónapra megállapított kifizetésekre is alkalmazni kell, s egyidejűleg a Törvény 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Törvény - e törvény 3. §-ával megállapított -3. §-ának (3) bekezdése a 2006. évi önkormányzati választásokat követő második hónap első napján lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. május 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 3. §-ának (3) bekezdése a 2006. évi önkormányzati választásokat követő második hónap első napján lép hatályba. Lásd: e törvény 5. § (2) bekezdése.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére