9/2006. (II. 10.) KvVM rendelet

a Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület kezelési tervéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján -36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 80.855/1942. sz. rendelkezésével védetté nyilvánított, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 11,1 hektár kiterjedésű Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gombos András s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 9/2006. (II. 10.) KvVM rendelethez

A Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Hidegség

072, 074, 089-094, 073/1 a-c, 073/2

Nagycenk

0159/1 a-c, 673

2. számú melléklet a 9/2006. (II. 10.) KvVM rendelethez

A Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű fasor fennmaradásának biztosítása.

- A fasor - botanikai értéket jelentő - idős fáinak megőrzése.

- A fasor idős fáihoz kötődő állatvilág megőrzése.

- A természetvédelmi célú bemutatás elősegítése.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A fasor egyszeri, teljes rekonstrukciója (növényegészségügyi kezelés, beteg és menthetetlen fák eltávolítása, majd ezek pótlása, menthető fák nyesése) .

- A fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.

- Hosszú távon tájképvédelmi szempontból nem megfelelő objektumok áthelyezése, elrejtése.

- A természetvédelmi célú bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1.Fajok védelme

- A beavatkozásokat (fakivágás, ágnyesés) vegetációs időszakon kívül, de a denevér betelelés és az énekes madarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

- Fokozottan védett madárfaj (pl. haris) fészkelése esetén a fészket és a fenntartásához szükséges védelmi területet kell kijelölni.

3.1.2.Látogatás

- A tervezési terület szabadon látogatható.

- A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.

3.1.3.Közlekedés, oktatás és bemutatás

- A területen gépjárművel közlekedni csak a természetvédelmi célú kezelési tevékenységek, illetve a természetvédelmi hatósági engedéllyel végzett kutatások keretében szabad.

- A látogatás és bemutatás célját szolgáló, tájba illő létesítmények összes alapterülete nem haladhatja meg a tervezési terület 0,05%-át.

3.1.4.Terület- és földhasználat

- A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.

- A meglévő infrastruktúra és közműhálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

- A területen növényvédő szert és irtószereket csak a fák egyedi védelme érdekében szabad használni.

- A területen vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el.

- A fapótlások vad elleni védelmét biztosítani kell.

- A tervezési terület a jelenlegitől eltérő területfelhasználási egységbe nem sorolható.

3.1.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek

- A nagycenki hársfasor tájképi jellegét meg kell őrizni.

- A fiatal, elkorcsosult, alászorult, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani.

- A fiatal, egészséges, a fasorban nem megfelelő helyre telepített fákat el kell távolítani.

- A fasorból csak abban az esetben távolítható el fa, ha ez a természetvédelmi célok megvalósítása érdekében szükséges. Az eltávolított fákat pótolni kell, kivéve a természetvédelmi céllal eltávolított és korábban sorközbe ültetetett egyedeket.

- A fapótlásokat előnevelt, földlabdás sorfa jellegű su-hángokkal kell elvégezni vegetációs időn kívül (elsősorban Tilia cordata fajokkal) .

- A fapótlásokat a fasorban lehetőleg a fák eredeti helyén kell elvégezni, a faközbe ültetés egyedi természetvédelmi hatósági elbírálást követően lehetséges.

- A faápolás során megengedett a koronaalakítás, a sérült és beteg koronarészek eltávolítása, a tősarjak eltávolítása, az üregek gondozása, a fagyöngy folyamatos eltávolítása.

- A talaj bolygatásával járó természetvédelmi kezelési tevékenységek megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő kikéri a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának véleményét.

Az egyszeri, teljes rekonstrukcióra vonatkozó kezelési módok az egyes fák állapotának megfelelően:

- jó állapotban lévő, idős fák: kezelést nem igényelnek, esetlegesen sarjlevágás;

- jó állapotban lévő, idős fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel: a száraz csúcsok levágása, a fagyöngy eltávolítása, sarjlevágás;

- idős, jelentősen sérült koronaformájú fák: az idős ágak visszavágása, a fagyöngy eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek utókezelése;

- idős, jelentősen korhadt törzsű és ágazatú fák: a madár, illetve denevérvédelem, valamint alsóbbrendű kor-hadéklakó fajok miatt megtartandók. Az idős ágak visszavágása, a fagyöngy eltávolítása, régi sebhelyek kezelése, a korábban betonozott üregek utókezelése, a törzsbelső kitisztítása, vízkivezetés megoldása;

- leromlott, erősen károsodott fák, illetve deformálódott koronájú vagy korona nélküli fák: eltávolítást, szükség esetén tuskókiszedést követően pótlás sorfa jellegű fákkal;

- középkorú, szép koronájú, egészséges fák az első pótlásból: kezelést nem igényelnek, esetlegesen sarjlevágás;

- jó állapotban lévő, középkorú fák, kismértékben károsodott ágrendszerrel, fagyöngyfertőzéssel, erős számú tősarjjal: a száraz ágvégek levágása, a fagyöngy eltávolítása, sarjlevágás;

- fiatal, egészséges, megfelelő helyre telepített fák: nem igényelnek kezelést.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1.Gyepek kezelése

- A gyepeken kizárólag extenzív rétgazdálkodás alkalmazható.

- A terület évente legfeljebb kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében (június), illetve a nyár végén, kora ősszel (augusztus-szeptember) lehet elvégezni.

- A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül le kell hordani a területről.

- A gyepeken bármilyen fajta tápanyag-utánpótlás, felülvetés, drénezés tilos.

3.2.2.Erdők kezelése

- A Hidegség 3E jelű erdőrészlet tekintetében a tervezés időpontjában érvényes körzeti erdőterv előírásai a természetvédelmi igényeket kielégítik, és a következőkben is az abban meghatározott erdőgazdálkodási gyakorlat a kívánatos.

Tartalomjegyzék