100/2007. (IX. 21.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. "

(2) Az R. 19. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. "

(3) Az R. 19. §-a kiegészül a következő (10) bekezdéssel:

"(10) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében a számlák támogatási összegének kifizetése utófinanszírozás keretében vagy közvetlenül - engedményezés útján - a szállító részére történik."

2. §

Az R. 27. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(27. § A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"c) építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni; "

3. §

Az R. 29. §-ának második (9) bekezdése számozása (10) bekezdésre változik, egyidejűleg a § a következő (11)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

"(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási kérelemben szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban,

b) a támogatási kérelemben szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,

c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási kérelemben szereplő gép korszerűségi mutatója.

(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés gépkatalógusban szereplő referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gép, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

(13) A támogatási kérelem módosítása esetén a 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni. "

4. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit - a 2. §-ban foglaltak kivételével - a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A 2. §-ban foglaltakat a 2007. augusztus 13. után benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 100/2007. (IX. 21.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez]

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

MegnevezésM. e.SFH
D01Közönséges búza és tönkölyFt/ha91638
D02Durum búzaFt/ha85 022
D03RozsFt/ha65 432
D04ÁrpaFt/ha81 107
D05ZabFt/ha67 006
D06SzemeskukoricaFt/ha123 278
D07RizsFt/ha128 296
D08Egyéb gabonafélékFt/ha78 056
D09ESzáraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürtFt/ha107 119
D09FSzáraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélékFt/ha102 126
D09GSzáraz hüvelyesek, egyébFt/ha101 675
D10BurgonyaFt/ha615 308
D11CukorrépaFt/ha350 141
D12Takarmánygyökerek és -káposztákFt/ha115 211
D23DohányFt/ha524 263
D24KomlóFt/ha684 726
D25GyapotFt/ha-
D26Káposztarepce és réparepceFt/ha101 766
D27NapraforgóFt/ha97 053
D28SzójaFt/ha99 315
D29OlajlenFt/ha72 875
D30Egyéb olajosmagvú növényekFt/ha106 942
D31RostlenFt/ha73 713
D32RostkenderFt/ha149 825
D33Egyéb rostnövényekFt/ha-
D34Illóolaj-, gyógy- és fűszernövényekFt/ha438 275
D35Egyéb ipari növények, egyébFt/ha55 106
D14AFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóbanFt/ha405 920
D14BFriss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóbanFt/ha558 769
D15Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca-járható takarás (üvegház, fóliasátor) alattFt/ha5 850 489
D16Virágok, dísznövények - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)Ft/ha3 682 765
D17Virágok, dísznövények -járható takarás (üvegház, fóliasátor) alattFt/ha18 895 293
D18ATakarmánynövények - időszaki gyepFt/ha37 480
D18B1Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukoricaFt/ha142 044
D18B3Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyébFt/ha77 324
D19Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)Ft/ha128 299
MegnevezésM. e.SFH
D20Egyéb szántóföldi növényekFt/ha84 077
D21Parlag, ugar támogatás nélkülFt/ha-
D22Parlag, ugar támogatással (set-aside)Ft/ha-
EKonyhakertFt/ha590 154
F01Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha39 360
F02Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)Ft/ha35 386
GOIAGyümölcsültetvények, mérsékelt égövi frissFt/ha420 405
G01BGyümölcsültetvények, szubtrópusi frissFt/ha-
G01CGyümölcsültetvények, héjasokFt/ha166 280
G02Citrus ültetvényekFt/ha-
G03AOlajfa ültetvények - étkezési olívaFt/ha-
G03BOlajfa ültetvények - olajtermelésreFt/ha-
G04AMinőségi borszőlő ültetvényekFt/ha356 946
G04BEgyéb borszőlő ültetvényekFt/ha303 758
G04CCsemegeszőlő ültetvényekFt/ha244 076
G04DMazsolaszőlő ültetvényekFt/ha-
G05FaiskolákFt/ha1 648 764
G06Egyéb ültetvényekFt/ha-
G06ASarjaztatásos fás szárú energiaültetvényFt/ha80 000
G07Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvényekFt/ha5 945 607
I01Másodvetésű növények összesenFt/ha266 755
I02GombaFt/100 m21215 483
J01LófélékFt/állat37 528
J02AEgy évesnél fiatalabb szarvasmarhafélék hímivarúFt/állat14 034
J02BEgy évesnél fiatalabb szarvasmarhafélék nőivarúFt/állat7 693
J03Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarúFt/állat18 368
J04Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarúFt/állat10 759
J05Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarúFt/állat21052
J06Kétéves és idősebb szarvasmarha, üszőFt/állat11282
J07Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehénFt/állat220 550
J08Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehénFt/állat11955
J09AJuh, tenyész nőivarú (anyajuh)Ft/állat3 619
J09BJuh, egyébFt/állat2 668
J10AKecske, tenyész nőivarú (anyakecske)Ft/állat23 391
J10BKecske, egyébFt/állat17 371
J11Sertés, malacok 20 kg alattFt/állat2 577
J12Sertés, tenyészkoca 50 kg felettFt/állat47 924
J13Sertés, egyébFt/állat11710
J14PecsenyecsirkeFt/100 db állat36 721
J15TojótyúkFt/100 db állat96 726
J16APulykaFt/100 db állat114 029
J16BKacsaFt/100 db állat124 921
J16CLibaFt/100 db állat197 522
J16DEgyéb baromfiFt/100 db állat130 302
J17Nyúl (tenyész és hízóállat együtt)Ft/állat10 974
J18Méhcsaládok számaFt/kaptár11456

Tartalomjegyzék