155/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei)

"7. § (1) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet) vagy természetes személy nyújthat be, aki

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vonatkozásában előírt feltételeknek,

b) nem mezőgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban előírt legkisebb jegyzett tőkének megfelelő mértékű saját tőkével rendelkezik,

c) nem mezőgazdasági beruházás esetén csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2. 1 alpontja szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ának (7) és (9) bekezdéseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek.

(3) Amennyiben a támogatás igénylője csak a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (9) bekezdésében meghatározott valamely különös feltételének nem felel meg és a támogatás megállapítása a támogatást igénylők között kialakult sorrend alapján történik, úgy az Áht. 15. §-ának (8) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó és induló vállalkozásként nyújt be támogatási kérelmet, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységéről az MVH által rendszeresített formanyomtatványon. "

2. §

Az R. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A művelet - a 25. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg. "

3. §

Az R. 27. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell: )

"b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter