299/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénnyel összhangban - a következőket rendeli el:

1. §

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 39. ponttal egészül ki, egyidejűleg a 39-46. pont számozása 40-47. pontra változik:

[3. § E rendelet alkalmazásában:]

"39. veszélyes anyag: e rendelet 1. számú melléklete I. pontjában, továbbá - amennyiben veszélyesnek tekintendő - az 1. számú melléklet II. 1-2. pontjában meghatározott szennyező anyag;"

2. §

Az R. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő a 13. § (1) bekezdés

a) a)-c) pontjaiban meghatározott tevékenységeknek - az (5) (10) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 2015. december 31-ig;

b) d) pontjaiban meghatározott tevékenységeknek 2007. október 31-ig meg kell felelni e rendelet előírásainak. Az a) pont szerinti tevékenységek megfeleléséhez szükséges intézkedéseket a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben elő kell irányozni."

3. §

Az R. 41. §-a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (5)-(11) bekezdés számozása (7)-(13) bekezdésre változik:

"(5) A veszélyes anyagokat tartalmazó anyagok elhelyezésére, bevezetésére vonatkozó, valamint az ivóvízbázisokat, a vízi vagy szárazföldi ökoszisztémákat veszélyeztető tevékenységeknek 2007. október 31-ig, továbbá az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében a külön jogszabály szerint kell megfelelni a rendelet előírásainak.

(6) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó, 2000. január 1. előtt létesített települési folyékony hulladék elhelyező helyek csak abban az esetben működtethetők 2015. december 31. után, ha részletes monitoring hálózatban mért, az elhelyezett szennyező anyagokra kiterjedő, legalább 6 éves vizsgálati adatsorok bizonyítják, hogy az elhelyezés nem okozott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezettségi állapotot a felszín alatti vízben és nem mutatkozik a szennyezőanyagok koncentrációiban emelkedő tendencia."

4. §

Az R. 1. számú melléklete II. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az I. Jegyzékben nem szereplő biocidek, növényvédő szerek és ezek származékai."

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére