35/2007. (III. 7.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő új 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § (1) A finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, valamint otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kivételével - (e § alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) a TAJ számot igazoló okmány bemutatását követően, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az OEP nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e.

(2) Az OEP a nyilvántartásához közvetlen elektronikus hozzáféréssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók részére az ellenőrzés lehetőségét időbeli korlátozás nélkül biztosítja. A nyilvántartáshoz közvetlen elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező, alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a hozzá bejelentkezett biztosítottak jogosultságát az e biztosítottakra vonatkozóan az OEP által havonta megküldött összesítés alapján is ellenőrizheti.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti személy állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolj cl, az ellenőrzést közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, fekvőbeteg-szakellátás esetén legkésőbb az annak kezdetét követő első munkanapon kell elvégezni.

(4) Ha az ellenőrzés eredménye szerint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel, az egészségügyi szolgáltató az igénybe vevő személyt a szolgáltatás igénybevételét megelőzően - a (3) bekezdés szerinti esetben az ellenőrzés elvégzése után haladéktalanul - köteles írásban tájékoztatni. A tájékoztatás tartalmazza

a) azt a tényt, hogy az igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel,

b) a felhívást arra, hogy a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében keresse meg a lakóhelye szerint illetékes MEP-et, valamint

c) a jogosultság hiányának jövőbeni jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást.

(5) Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti. Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy a tájékoztatás megtörténtét átvételi nyilatkozat aláírásával igazolja. Az aláírás pótlásának rendjére az Ebtv. 18. §-a (12) bekezdésének első mondatában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(6) Az átvételi nyilatkozatot az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi dokumentációjának részeként megőrzi.

(7) Az OEP honlapjáról letölthető tájékoztatót - amely közérthető módon tartalmazza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyok felsorolását és az azok megszerzésének lehetőségére, a jogviszony igazolására vonatkozó információkat, az egészségbiztosítás keretében fennálló közteherviselési kötelezettségre való utalást, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya esetén a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást - az egészségügyi szolgáltató a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi, és erről a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás során az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt tájékoztatja. "

2. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő új 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. §-ának (1) bekezdése szerinti, szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette. "

3. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-a 2007. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. 9. § (1) bekezdésében Eb. tv. végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) " szövegrész helyébe az "a Vhr. " szöveg lép.

(3)[1]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 312/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére