370/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti Gamma Sugársebészet várólista vezetése érdekében a 4. számú melléklet B) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál működő Várólista Bizottság közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottság feladata - a kezelőorvos javaslata alapján - a beteg gamma sugársebészeti várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egyedi azonosítót - személyesen vagy kezelőorvosa útján, zárt borítékban - adja át a beteg számára.

(3) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tagjai a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató idegsebészeti osztályának vezetője és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus és sugárterápiás szakorvosa.

(4) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tekintetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy tagjait - az Idegsebészeti Szakmai Kollégium javaslata alapján - a 4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi szolgáltató elnöke nevezi ki. "

2. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 12. § (1) bekezdésében a "4. számú mellékletben" szövegrész helyébe a "4. számú melléklet A) pontjában" szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 12. § (4) bekezdésében a "4. számú melléklet szerint" szövegrész helyébe a "4. számú melléklet A) pontjában meghatározott" szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 13. § (3) bekezdésében a "a kijelölt személy" szövegrész helyébe a "az intézményi várólistát vezető személy" szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 370/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 1. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nagy költségű ellátások jegyzéke

1. PET/CT

2. Gamma Sugársebészet"

2. számú melléklet a 370/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 4. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók

1. Országos Onkológiai Intézet

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya

3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium

6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltató

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Idegsebészeti Klinika"

Tartalomjegyzék