2007. évi VI. törvény

a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról[1]

1. § A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Köztársaság a magyar állampolgár érdekeinek külföldön történő védelmét a konzuli szolgálat útján látja el (a továbbiakban: konzuli védelem) . A konzuli szolgálat a magyar állampolgárok érdekei külföldön történő védelmének előmozdítása érdekében együttműködik hazai és külföldi szervezetekkel és magánszemélyekkel. Ez az együttműködés kiterjedhet pénzeszközök átvételére, és az érintett magyar állampolgárok részére történő továbbítására is."

2. § A Konztv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A konzuli kölcsön nyújtása iránti kérelemmel összefüggésben a konzuli tisztviselő köteles vizsgálni a kérelmező önhibáját. A kérelmező nyilvánvaló önhibája esetén a kölcsön megtagadható. A kölcsönnyújtást meg kell tagadni a (3) bekezdésben foglalt feltételek hiányában, valamint, ha a kérelmező valótlan adatokat közölt vagy az általa korábban igénybe vett konzuli kölcsön nem térült vissza."

3. § A Konztv. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A magyar állampolgárok az e § szerinti intézkedések végrehajtásának előmozdítása érdekében a Külügyminisztérium internetes honlapjának igénybevételével előzetesen is bejelenthetik külföldi tartózkodásukat a konzuli szolgálatnak."

4. § A Konztv. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A külügyminiszter az 5. § (6) bekezdésében foglalt fejezeti kezelésű előirányzat terhére vissza nem térítendő eseti támogatást nyújthat, ha a fogva tartás körülményei a fogva tartott életét, testi épségét vagy egészségét nyilvánvalóan és súlyosan veszélyeztetik, és támogatására nincs más lehetőség."

5. § A Konztv. 19. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(6) bekezdés számozása (3)-(7) bekezdésre változik:

"(2) Olyan közigazgatási hatósági ügyben, mely nem tartozik az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá, a konzuli szolgálat a Ket. joghatóság hiányára irányadó rendelkezéseit az 1. § (3) bekezdésének megfelelően alkalmazza."

6. § A Konztv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés 20. cikke,

b) az Európai Közösségek tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 1995. december 19-én elfogadott 95/553/EK határozata az Európai Unió polgárainak a diplomáciai és konzuli képviseletek által nyújtott védelméről,

c) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 1996. június 25-én elfogadott 96/409/KKBP határozata egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról."

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Konztv. 5. § (2) bekezdése a) pontjában a "vészhelyzeti úti okmányt" szövegrész helyébe az "ideiglenes úti okmányt" szöveg, a Konztv. 19. § (1) bekezdésében az "az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény" szöveg lép.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. február 19-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére