20/2008. (IX. 18.) IRM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § (1) A közlekedésrendészeti és balesethelyszínelői feladatokat

a) a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az M0 autóút budapesti,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság az M1 és az M7 autópálya Pest megyei

szakaszára kiterjedő illetékességgel látja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott különös illetékesség az (1) bekezdésben meghatározott gyorsforgalmi útra, az annak kezdetét és végét jelző tábláig az arra fel és arról lehajtást biztosító bekötő útszakaszra, a gyorsforgalmi út mentén létesített műtárgyakig terjedő területre, illetve ezek hiányában a burkolattól mért 10 méteres szélességű sávra, a gyorsforgalmi úthoz ki- és bejárattal csatlakozó - elsősorban a gyorsforgalmi úton közlekedőket szolgáló - létesítményekre (így különösen benzinkút, szerviz, segélyszolgálat, parkoló, pihenő, vendéglátó-ipari objektum), a gyorsforgalmi út felett átívelő kizárólag a gyorsforgalmi út, vagy az azon közlekedőket szolgáló létesítmények megközelítésére szolgáló műtárgyak teljes területére terjed ki."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter