225/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

(1) A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tft., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján fennálló elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa (a továbbiakban: eladó) az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.

(2) Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, a Tft.-ben, illetve a Ptk.-ban meghatározott melyik jogcímen."

(2) Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik."

2. §

Az R. 2. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről tájékoztatót kell közzétenni a központi elektronikus szolgáltató rendszer keretében működő kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál).

(4) A (3) bekezdésben említett tájékoztató a következő adatokat tartalmazza:

a) az ajánlat kifüggesztésének helye,

b) az ajánlat kifüggesztésének és levételének időpontja,

c) az ajánlatban szereplő

ca) földrészlet azonosító adatai (település, helyrajzi szám),

cb) ellenszolgáltatás (a vételár összege),

d) figyelemfelhívás, hogy a tájékoztató nem minősül az ajánlat közlésének.

(5) A tájékoztató kormányzati portálon való közzététele céljából a jegyző a (4) bekezdésben foglalt adatokat - az erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető elektronikus űrlapon, a külön jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével, illetve ha ez technikai okok miatt nem lehetséges, telefax útján - az ajánlat kifüggesztése napján megküldi a központi elektronikus szolgáltató rendszert működtető szervezetnek (a továbbiakban: működtető szervezet). A telefax útján történő adatszolgáltatás formanyomtatványát a melléklet tartalmazza.

(6) A működtető szervezet haladéktalanul köteles a tájékoztatót a kormányzati portálon közzétenni. A tájékoztatót a kormányzati portálról az ajánlatnak a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájáról való levétele napján kell levenni. A működtető szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (4) bekezdésben foglalt adatait öt évig megőrzi."

3. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő eljárásra az 1-5. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás alatt a haszonbérlet földhasználati nyilvántartásba való bejelentési eljárását kell érteni."

4. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követően az eladóhoz (haszonbérbeadóhoz) érkezett ajánlatokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-a 2009. március 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 7. §-a.

(4) E rendelet 2009. március 30-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 225/2008. (IX. 9.) Korm. rendelethez

Kopint-Datorg Zrt.
részére
1081 Budapest
Csokonai u. 3.
Fax: 1-459-4242
Adatszolgáltatás
a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti ajánlat kifüggesztésének tényéről szóló
elektronikus tájékoztató közzétételéhez
Az ajánlat termőföld vásárlására/haszonbérletére vonatkozik*
Az ajánlat kifüggesztésének helye: ..................................................................................................................................................................
Az ajánlat kifüggesztésének időpontja: ..........................................................................................................................................................
Az ajánlat levételének időpontja: ....................................................................................................................................................................
Az ajánlatban szereplő földrészlet azonosító adatai:...................................................................................................................................
település: ................................................................................................................................................................................................................
helyrajzi szám:......................................................................................................................................................................................................
Ellenszolgáltatás*:
vételár összege:.....................................................................................................................................................................................................
haszonbér (díj/terményszolgáltatás) mértéke: ...............................................................................................................................................
Készült: ........................... (település), ........ (év) ............. (hónap) ........ (nap)
…………………………………..
jegyző
* A megfelelő rész aláhúzandó.

Tartalomjegyzék