267/2008. (XI. 12.) Korm. rendelet

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III-IV. intézkedéscsoportjának végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségek megszüntetéséről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

Ha a külön jogszabályban meghatározott helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS), illetőleg a helyi vidékfejlesztési közösség (a továbbiakban: HVK) munkaszervezetének alkalmazottjaként vagy a HACS vagy a HVK döntéshozó testületének tagaként valamely ügyre vonatkozó döntés előkészítésében közreműködő személlyel összefüggésben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítés megkezdése előtt, vagy - ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be - a döntés-előkészítés újbóli lefolytatása során biztosítani kell, hogy a döntés-előkészítésben kizárással érintett személy ne vegyen részt.

2. §

Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK vezetőjének helyettesével összefüggésben - ezen jogviszonyára tekintettel - a Knyt. 6. vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a teljes döntés-előkészítést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el.

3. §

Ha valamely ügyben a HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet a pályázó, a támogatási eljárás teljes döntés-előkészítését az MVH látja el.

4. §

Az 1-3. § szerinti esetben a kizárással érintett személy a kizárás okát annak tudomására jutását követően haladéktalanul köteles bejelenteni a HACS vagy a HVK vezetőjének.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök