2008. évi XXXIII. törvény

az önkéntes tűzoltó egyesületekről[1]

Az Országgyűlés, elismerve az önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész munkáját; az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a nemzetgazda-ság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében szükségesnek tartja a tűz elleni védekezést önként vállalók tevékenységének erősítését, és ezért az önkéntes tűzoltók, és a tűzoltó egyesületek működési feltételei javításának érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TŰZOLTÓ EGYESÜLET KÖZREMŰKÖDŐ TEVÉKENYSÉGE

1. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) meghatározott tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködőként vehet részt az az önkéntes társadalmi szervezet (a továbbiakban: tűzoltó egyesület), amely alapszabályában azt tevékenysége céljaként rögzítette.

2. § (1) A tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) a Ttv.-t az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet.

(3) A tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz,

b) a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,

c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,

d) a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően működik közre.

II. Fejezet

A TŰZOLTÓ EGYESÜLET TAGJAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3. § (1) Szaktevékenységet a tűzoltó egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget.

(2) A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható.

4. § (1) A tűzoltó egyesület tagjának a szaktevékenység végzésével kapcsolatos elmaradt jövedelmének és költségeinek megtérítésére a tűzoltó egyesület alapszabálya az irányadó.

(2) A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának megtérítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a Ttv.-ben foglalt eltérésekkel irányadó.

5. § (1) A tűzoltó egyesület tagja szaktevékenysége ellátása során a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint közfeladatot ellátó személynek minősül.

(2) A tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja kérelemre mentesíthető

a) a polgári védelmi kötelezettség,

b) részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése alól.

6. § (1) A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki

a) tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában

b) tűzoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a tűzoltó szakképesítés megszerzését.

(2) A tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tűzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet élvez.

III. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az együttműködési megállapodás megkötése és felmondása

7. § (1) A tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köthet a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: tűzoltóság) .

(2) Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagja tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, és

b) az egyesület működése egyébként megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.

(3) Együttműködési megállapodás határozatlan időre köthető, és azt a tűzoltó egyesület az együttműködési megállapodásban meghatározott határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

(4) A tűzoltóság az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a) az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn,

b) a tűzoltó egyesület a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.

(5) Az együttműködési megállapodást bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

(6) A tűzoltóság és a tűzoltó egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését az illetékes területi katasztrófavédelmi szervnek be kell jelenteni.

(7) Az együttműködési megállapodásra egyebekben a Ptk. az irányadó.

Az együttműködési megállapodás tartalma

8. § (1) Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell

a) a tűzoltó egyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen látja el (a továbbiakban: tevékenységi terület),

b) tűzoltóság részéről a tűzoltó egyesület szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, így különösen a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a tűzoltó egyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához szükséges adatoknak a tűzoltó egyesület rendelkezésre bocsátásának rendjét,

c) a tűzoltó egyesületet tevékenységi területén keletkezett tűzesetről, műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét.

(2) A tűzoltó egyesület a megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben - a tűzoltóság kérésére - tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

(3) A tűzoltó egyesület a szaktevékenység ellátásáért díjazást nem köthet ki.

(4) A tűzoltóság a vele megállapodást kötő tűzoltó egyesületnek támogatást nyújthat.

IV. Fejezet

A TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FELTÉTELRENDSZERE

9. § A tűzoltó egyesület a működés, a fenntartás, valamint a létesítés, a fejlesztés és felújítás költségeihez pályázatot nyújthat be a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény 9. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

11. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 137. § 2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. közfeladatot ellátó személy]

"h) az állami, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság, valamint a tűzoltó egyesület tűzoltói feladatot ellátó tagja,"

(2) A Ttv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet. A tűzoltó egyesület tevékenységét és működését, valamint a tűzoltó egyesületeknek a hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal megállapodás keretében való együttműködését a tűzoltó egyesületekről szóló törvény állapítja meg."

(3) A Ttv. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságra vonatkozó közös rendelkezések]

"40. § A rendvédelmi szervek kártérítési felelősségéről rendelkező jogszabályokat az önkéntes és a létesítményi tűzoltókra is alkalmazni kell. Az ennek alapján járó összeget az igénybe vevő fizeti meg."

(4) A Ttv. 47. §-a (2) bekezdésének 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg.]

"8. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámát, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategória meghatározásának elveit és az azokba történő besorolást."

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 2-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék