48/2008. (III. 11.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a vagyonkezelési szerződés megkötésére valamely koncessziós pályázat nyertesével, a koncessziós szerződésre tekintettel kerül sor a koncesszió időtartama alatt."

2. §

Az R. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a koncessziós szerződés alapján megvalósuló beruházásokra nem kell alkalmazni, ha a koncesszió időtartama alatt a koncesszor vagyonkezelésébe adott vagyontárgyat érint."

3. §

Az R. 37. § (1) bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

"Amennyiben a pályázatok érkeztetésére meghatározott időpontban kerül sor, azt közjegyző részvételével kell lebonyolítani, aki az eljárásról jegyzőkönyvet készít."

4. §

Az R. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a közjegyző jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az alábbiakat is:

a) az ajánlatok darabszámát és azoknak a kiíró képviselője által adott bírálati sorszámát,

b) a kiíró képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatok megfeleltek-e a kiírás szerinti alaki követelményeknek,

c) a pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor bejelentett esetleges kifogásokat, észrevételeket.

(5) A kiíró a pályázat anyagának egy példányát megőrzés céljából átadhatja a közjegyzőnek."

5. §

Az R. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árverési eljárás során az árverésre bocsátott vagyontárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére licitálás útján, a legmagasabb vételárat felajánló árverező szerez jogot. Az árverést mindaddig folytatni kell, amíg az árverezők újabb ajánlatot tesznek."

6. §

Az R. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árverés nyilvános és azt közjegyző jelenlétében kell megtartani. Az árverést a kiíró alkalmazottja vagy megbízottja folytatja le. Az árverésről a közjegyző - a licitálásban kialakult végső sorrendet is tartalmazó -jegyzőkönyvet készít."

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére