79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a), g) és y) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ellátási érdekből a területi védőnői szolgáltató esetén a felső határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg."

(2) A Kr. 21. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) -(14) bekezdés számozása (9) (16) bekezdésre változik:

"(7) Ellátási érdekből az oktatási intézmény(ek) ben ellátandó létszám a teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felső határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak megfelelő 800 pont, illetve a felső határnak megfelelő 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelő finanszírozási díj kerül kifizetésre.

(8) Ha az ellátandó tanulók minimum 60%-a gyógypedagógiai ellátásban részesül, és a tanulói összlétszám alapján számított finanszírozott pont értéke eléri a 800 pontot, akkor a szolgálat abban az esetben is finanszírozható a (7) bekezdésben meghatározott módon, ha az ellátandó tanulói létszám nem éri el a jogszabály szerint szükséges mértéket."

2. §

A Kr. 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és tüdő(k) esetén 135 000 forint díjazást folyósít."

3. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(7) bekezdés számozása (5)-(8) bekezdésre változik:

"(4) Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülő, finanszírozott ellátás keretében beültetett cochlearis imp-lantátum rendeltetésszerű használata során a külön jogszabályban foglalt kötelező jótállási időtartamon túli meghibásodása esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott külön jogszabályban meghatározott mértékű támogatás elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval."

4. §

(1) A Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére]

"d) iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén."

(2) A Vhr. 25/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén a korlátozottan cselekvőképes kiskorú által aláírt elszámolási nyilatkozat a Ptk. 12/A. §-ának (3) bekezdése szerinti személyes jellegű jognyilatkozatnak minősül."

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-2. § és az (5)-(8) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap utolsó napján hatályát veszti.

(4) A Vhr. 11. §-a (12) bekezdésének harmadik mondatában a "melyet a részére kiállított utazási utalványon fel kell tüntetni" szövegrész hatályát veszti.

(5) A Kr. 21. §-ának (8) és (10) bekezdésében a "(9) " szövegrész helyébe a "(11) " szövegrész lép, (14) bekezdésében a "(13) " szövegrész helyébe a "(15) " szövegrész lép.

(6) A Kr. 6/A. melléklet "Kitöltési útmutató"-jának 1. Térítési kategória szövegrésze és a fekvőbeteg-szakellátásra érvényes 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részének "4. Térítési kategória" alatti szövegrésze a "K = külföldi donor ellátása" szövegrésszel egészül ki.

(7) A Kr. 6/B. mellékletének "Elszámolási nyilatkozat" része a következő szövegrésszel egészül ki:

"60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani."

(8) A Kr. 14. mellékletének "Kitöltési útmutató" részében a "32. Elszámolási nyilatkozat" rész a következő szövegrésszel egészül ki:

"60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani."

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére