118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) a mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A három fős vizsgabizottság tagjai az MgSzH területi szervének és a rendőrségnek a képviselője, az elnöke az MgSzH területi szervének vezetője. Az MgSzH területi szerve a sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki. A vizsgabizonyítvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a mezőőrök vizsgakövetelményeit a rendelet 1-2. számú mellékletei tartalmazzák."

2. § Az FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az eredményes vizsgát tett mezőőr az alkalmazására vonatkozó jogviszony létrehozását követően az MgSzH területi szervének vezetője előtt esküt tesz, amelyről az MgSzH területi szerve a rendelet 3. számú melléklete szerinti esküokmányt állít ki. Az eskü szövege a következő:

"Én .................. esküszöm, hogy működési területemen a termőföldeket, a termőföldön lévő terményeket és termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat, mezőgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismeretesen őrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon személyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a mezőgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal vissza nem élek.""

3. § Az FM rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A mezőőrnek évenként az MgSzH területi szerve által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A részvételt az MgSzH területi szerve a vizsgabizonyítványba bejegyzi.

(2) A bejelentett mezei őrszolgálatról, valamint az esküt tett mezőőrről készült nyilvántartás, hatósági szolgálati igazolvány, valamint a szolgálati napló leírását a rendelet 4-7. számú mellékletei tartalmazzák."

4. § Az FM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A hatósági szolgálati igazolványt, szolgálati naplót és a mezőőri jelvényt az MgSzH területi szerve biztosítja. A mezőőr foglalkoztatásának megszűnésétől számított 3 napon belül a fenntartó a hatósági szolgálati igazolványt és a mezőőri jelvényt átadja az MgSzH területi szervének."

5. § Az FM rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőőrnek feladata ellátása során a hatósági szolgálati igazolványát magánál kell tartania és azzal, vagy a sorszámozott mezőőri jelvényével az intézkedés megkezdése előtt - ha az az intézkedés eredményességét veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - köteles magát igazolni.

(2) A hatósági szolgálati igazolvány, a szolgálati napló, a mezőőri jelvény elvesztését a mezőőr a fenntartónak haladéktalanul, a fenntartó az MgSzH területi szervének három napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack, illetve a sörétes vadászlőfegyver elvesztését a körülményekről szóló írásos jelentés egyidejű megküldésével a mezőőr a fenntartónak és a rendőrségnek haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelését követő 2 munkanapon belül jelenti."

6. § Az FM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A mezőőr gondoskodik az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának értesítéséről. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezőőr értesíti a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdése szerinti hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig természetvédelmi őrszolgálatot."

7. § Az FM rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül

a) kártevő riasztására,

b) vaktölténnyel vadriasztásra,

c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban, a seregély (Sturnus vulgaris) állományának gyérítésére

használhatja.

(2) A mezőőrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sörétes vadászlőfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti használatáról, felhasznált lőszer mennyiségéről.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a területileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges, melyeknek az időpontját és helyszínét a területileg illetékes vadászatra jogosult képviselőjével, vagy a hivatásos vadásszal a mezőőr előzetesen egyeztetni és a vadászati naplóba (beírókönyvbe) beírni köteles."

8. § Az FM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sörétes vadászlőfegyver 8. § (1) bekezdésében előírtakon kívüli használatát vagy véletlen elsülését - az erről készült jelentés egyidejű megküldésével - jelenteni kell a rendőrkapitányságnak. A helyszín biztosításáról akkor kell gondoskodni, ha a fegyver alkalmazása következtében kár keletkezett vagy sérülés történt."

9. § (1) E rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2009. augusztus 31-én hatályos FM rendelet szerint kiadott mezőőri és hegyőri szolgálati igazolványok 2010. szeptember 1-jén hatályukat vesztik.

(3) E rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.

10. § (1) Az FM rendelet

a) 1. és 3. mellékleteiben a "hivatalvezető" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervének vezetője" szöveg,

b) 1. számú mellékletében a "Megyei Földművelésügyi Hivatalnál" szövegrész helyébe az "MgSzH területi szervénél" szöveg, a "19...... " szövegrész helyébe a "20....... " szöveg,

c) 3. számú mellékletében a "22. §-a szerinti" szövegrész helyébe a "szerinti" szöveg, a "szolgálati igazolványt" szövegrész helyébe a "hatósági szolgálati igazolványt" szöveg,

d) 5. és 7. számú mellékletében a "szolgálati igazolvány" szövegrész helyébe a "hatósági szolgálati igazolvány" szöveg lép.

(2) Az FM rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelethez

"6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

"

Tartalomjegyzék