2009. évi CXLVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. § A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 2. pontja a következő m) alponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában

2. közfeladatot ellátó személy:]

"m) a villamos energiáról, a földgázellátásról, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott felhasználási helyek műszaki felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását és leolvasását végző személyek, feladataik ellátásával kapcsolatban;"

2. § (1) E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el.