201/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet

a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Iroda önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök