2009. évi LV. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról[1]

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Átv.) 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Állam - a törvényes képviseletét ellátó szerv útján - csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét."

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2009. június 30. napján hatályát veszti.

3. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Átv. 29. §-ának (2) bekezdése és a 63. §-a hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.