10/2010. (III. 19.) EüM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) Az iskola-egészségügyi szolgálat az ÁNTSZ adatszolgáltatása alapján oltásonként 200 forintra jogosult az új influenzavírus elleni védőoltással történő immunizálásért, melyet az egészségügyért felelős miniszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója között létrejött megállapodásban foglaltaknak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár utal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az ÁNTSZ rendszeresen továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé."

2. § Az R. a következő 43. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések

43. § (1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 19.) EüM rendelet 1. §-ával beiktatott 15/A. §-t a 2009. október 14-ét követő immunizálás esetén kell alkalmazni.

(2) Az ÁNTSZ a 15/A. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010. április 28-áig teljesíti."

3. § Hatályát veszti az R. 43. § (2) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ez a rendelet 2010. május 2-án hatályát veszti.

(2) A 3. § 2010. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére