2010. évi CXXXVI. törvény

az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kamarába - kérelmére - ügyvédként fel kell venni azt, aki megfelel a következő feltételeknek:

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára,

b) jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik,

c) magyar jogi szakvizsgát tett,

d) legalább egy évig ügyvédi, ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi joggyakorlatot folytatott,

e) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének tagja, vagy a kamara által elfogadott más felelősségbiztosítása van,

f) az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel rendelkezik a kamara működési területén,

g) nem esik a (4) bekezdésben felsorolt kizáró okok alá."

(2) Az Üt. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel az irodai tagként felvételét kérő esetén a 68. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti felelősségbiztosítással teljesül."

(3) Az Üt. 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (3) bekezdés d) pontjában foglalt joggyakorlatok időtartamát együttesen kell figyelembe venni."

2. § Az Üt. 85. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az alkalmazott ügyvédek névjegyzékébe - kérelmére - fel kell venni azt, aki]

"a) a 13. § (3) bekezdés a)-c) és g) pontjában, valamint a 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában írt feltételeknek megfelel, és"

3. § Az Üt. 88. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az alkalmazott ügyvédek névjegyzékéből törölni kell azt,]

"a) aki a 13. § (3) bekezdés a)-c) és g) pontjában, valamint a 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában írt feltételeknek nem felel meg,"

4. § Az Üt. 89/F. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászt kérelmére a kamarába ügyvédként fel kell venni, ha]

"a) megfelel a 13. § (3) bekezdésének e)-g) pontjában foglalt feltételeknek,"

5. § Az Üt. 89/M. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az európai közösségi jogász alkalmazott ügyvédi tevékenység végzésére jogosult. Az alkalmazott európai közösségi jogászok névjegyzékébe történő felvételnél a 13. § (3) bekezdésének b)-d) pontja nem alkalmazható."

6. § Az Üt. 91. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A külföldi jogi tanácsadók névjegyzékébe - kérelmére - fel kell venni azt, aki]

"a) a 13. § (3) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel,"

7. § Az Üt. 96. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az ügyvédjelöltek névjegyzékébe - kérelmére - fel kell venni azt, aki]

"a) a 13. § (3) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,"

8. § Az Üt. 99. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölni kell azt,]

"a) aki a 13. § (3) bekezdés a), b) és g) pontjában, valamint a 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában írt feltételeknek nem felel meg,"

9. § E törvény 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Üt. 96/A. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.