2010. évi XIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról[1]

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § jelenlegi (3)-(5) bekezdésének számozása (4)-(6) bekezdésre változik:

"66. § (1) A környezethasználat - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel -

a) a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - a b) pontban foglaltak kivételével -a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély,

b) az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély,

c) a környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi működési engedély,

d) az a)-c) ) pont hatálya alá nem tartozó - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott - esetekben a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság által kiadott egybefoglalt környezethasználati engedély,

e) az a)-d) ) pont hatálya alá nem tartozó - külön jogszabályban meghatározott - esetekben a környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatóságként való közreműködése esetén szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat

jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetve folytatható.

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben a környezethasználat a környezethasználó által a környezetvédelmi hatóság részére adott bejelentést követően kezdhető meg, illetve folytatható.

(3) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott hatósági határozatairól, szakhatósági állásfoglalásairól, valamint a környezethasználók által a (2) bekezdés szerint tett bejelentésekről hatósági nyilvántartást vezet."

2. § A Kvt. 67. §-át megelőző cím helyébe és a 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció

67. § (1) A környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást előzetes vizsgálati eljárás vagy előzetes konzultáció előzi meg.

(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében - szükség szerint - meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit.

(3) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - nyilvánosan közzéteszi.

(4) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés szerinti határozatot az előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem hatósághoz történő megérkezésétől számított 33 munkanapon belül hozza meg, ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő 45 munkanap. Országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nemzetközi eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be."

3. § A Kvt. 72/A. §-át megelőző cím és a 72/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az egybefoglalt környezethasználati engedély

72/A. § (1) A környezethasználó kérelmére - az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetekben - a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó engedélyek helyett egybefoglalt környezethasználati engedélyt ad ki.

(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatát - annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül - nyilvánosan közzéteszi."

4. § A Kvt. a 72/A. §-t követő 72/B. §-sal és azt megelőzően az alábbi címmel egészül ki:

"A környezethasználat bejelentése

72/B. § (1) A környezethasználat - külön kormányrendeletben meghatározott esetekben - a környezetvédelmi hatóságnak történő bejelentést követően akkor kezdhető, illetve szüntethető meg, ha a környezethasználó a bejelentésben meghatározott időpontban a külön kormányrendeletben meghatározott követelményeket teljesíti.

(2) A környezethasználatra vonatkozó - 66. § (2) bekezdés szerinti - bejelentés időpontja és a tevékenység megkezdésének a bejelentésben meghatározott időpontja között - a külön kormányrendeletben meghatározott kivétellel - legalább harminc napnak el kell telnie.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem vonatkozik a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentésekre."

5. § A Kvt. 73. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felülvizsgálat szempontjából]

"a) tevékenységnek minősül valamely - környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó - művelet, illet ől eg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzése;"

6. § A Kvt. 74. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha]

"c) a környezeti hatásvizsgálat, illetve az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, illetve környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat;"

7. § (1) A Kvt. 75. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie]

"b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására;"

(2) A Kvt. 75. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie]

"g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére."

8. § A Kvt. 77. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Ha az érdekelt környezetvédelmi engedélyhez, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységét ilyen engedély nélkül kezdte meg, az (1) bekezdés szerinti értékelés céljából felmérést végezhet. Az érdekelt kérelmére a környezetvédelmi hatóság működési engedélyt ad."

9. § A Kvt. 79. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A környezetvédelmi hatóság a 77. § (1) bekezdés szerint végzett felmérés jóváhagyásakor egyszerűsített határozatot, a 77. § (2) bekezdésben foglalt esetben működési engedélyt ad ki, vagy az (1) bekezdés b) és c) pontja rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával jár el."

10. § A Kvt. 80. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § A 74. § (2) bekezdésének c) pontja és a 77. § (2) bekezdése esetén - a nyilvánosság bevonásának biztosítása érdekében - a környezetvédelmi hatóság köteles közmeghallgatást tartani."

11. § A Kvt. 82. §-ának (1)-(2) bekezdése és a 82. §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Változás-bejelentési kötelezettség, ellenőrzés

82. § (1) A 66. § (1) bekezdés szerinti engedélyekben, valamint a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentésekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni.

(2) A környezetvédelmi hatóság hivatalból is vizsgálja a 66. § (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontja szerinti határozatban vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentésben alapul vett körülmények változását. Ha ezek jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor fennálló körülményektől, felülvizsgálatot rendel el. Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet."

12. § A Kvt. 95/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"95/A. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve a szakhatósági eljárásokat, az igazgatási jellegű szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

13. § (1) A Kvt. 96/B. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül."

(2) A Kvt. 96/B. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyeleti díj mértéke tevékenységenként - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint."

(3) A Kvt. 96/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke huszonötezer forint."

14. § (1) A Kvt. 110. § (7) bekezdésének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"19. az előzetes vizsgálati eljárás és az előzetes konzultáció részletes szabályait;"

(2) A Kvt. 110. § (7) bekezdés u) és v) pontjának számozása 21. és 22. pontra, ezzel egyidejűleg a bekezdés jelenlegi 21-30. pontjainak számozása 23-32. pontra változik.

(3) A Kvt. 110. § (7) bekezdése a következő 33-34. pontokkal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"33. az egybefoglalt környezethasználati engedély keretében kiadható engedélyeket és az egybefoglalt környezethasználati engedély szabályait;

34. azon környezethasználattal járó tevékenységeket, amelyek a környezetvédelmi hatóságnak történő bejelentést követően kezdhetők meg, illetve folytathatók, továbbá a bejelentés tartalmi elemeit, a bejelentéssel érintett tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó eljárás szabályait, valamint az alkalmazható jogkövetkezményeket;"

(4) A Kvt. 110. § (13) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg:]

"a) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárásokat, igazgatási jellegű szolgáltatásokat és bejelentéseket, továbbá a fizetendő díj mértékét, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat;"

15. § (1) E törvény 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Kvt. 48. § (5) bekezdésében az "a) pontjában meghatározott füstködriadó terv" szövegrész helyébe az "a)-b) pontjában meghatározottak" szöveg,

b) a 64/A. § (2) bekezdésének ba) pontjában a "törzsszáma (adószámának első nyolc számjegye) statisztikai tevékenységének kódja," szövegrész helyébe "adószáma, statisztikai számjele," szöveg és cb) pontjában a "kiállítója és száma" szövegrész helyébe a "kiállítója és száma, valamint adószáma és statisztikai számjele" szöveg lép.

(3) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti a Kvt. 91. §-át megelőző cím.

16. § (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vízjogi engedély szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély)."

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Vgtv. 31. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A vízügyi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve a szakhatósági eljárásokat, az igazgatási jellegű szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Vgtv. 45. § (7) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány]

"s) a vízügyi hatóságnak történő bejelentést követően megkezdhető, illetve folytatható tevékenységek körének, továbbá a bejelentés tartalmi elemeinek és a bejelentéssel érintett tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó eljárás szabályainak, valamint az alkalmazható jogkövetkezményeknek"

[rendeletben történő megállapítására.]

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Vgtv. 45. § (8) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter]

"m) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárások, igazgatási jellegű szolgáltatások és bejelentések körének, továbbá a fizetendő díj mértékének, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályoknak az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben "

[rendeletben történő megállapítására.]

17. § E törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. február 22-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére