23/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet és az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában,

a 2-3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyógyintézet orvosvezetőjévé (a gyógyintézet vezetőjének orvosvezető-helyettesévé) az nevezhető ki, aki]

"a) orvostudományi egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel (szakkórház esetében az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi képesítéssel), valamint legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel,"

(rendelkezik.)

2. § (1) Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az Eütv. 114. §-a szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási kötelezettségének az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapján, valamint a kormányzati portálon is közzétett formanyomtatványon elektronikusan vagy azzal azonos tartalommal, más módon tesz eleget.

(2) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az Eütv. 114. § (3) bekezdés g) pontja szerinti szerv naptári negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap végéig továbbítja az EEKH részére."

(2) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 20-áig éves beszámolót készít a HMR adatai alapján az ágazati humánerőforrás helyzetéről."

(3) Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 2. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítási kötelezettségét az Eütv. 114. § (3) bekezdés g) pontja szerinti szervnek első alkalommal 2010. július 31-éig, a 2010. január 1-je és 2010. június 30-a közötti időszakra vonatkozó adatok tekintetében kell teljesítenie."

3. § Hatályát veszti az R. 10. §-a.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2010. augusztus 2-án hatályát veszti.

(2) A 3. § 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter