279/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítás után az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló előirányzat osztható fel és fizethető ki, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével."

2. § A Kr. a következő 55. §-sal egészül ki:

"55. § (1) A 2010. év utolsó hónapjában, az esedékes havi kifizetést követően a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti és fogászati ellátásra rendelkezésre álló előirányzat terhére kiegészítő díjazás biztosítható

a) a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok részére szolgálatonként 200 ezer forint összegben,

b) a hajléktalanok ellátását biztosító háziorvosi szolgálatok részére szolgálatonként 200 ezer forint összegben,

c) a hajléktalanok ellátását biztosító háziorvosi centrumok részére centrumonként 1500 ezer forint összegben,

d) a háziorvosi sürgősségi ellátást biztosító központi ügyeleti szolgálatok részére szolgálatonként 200 ezer forint összegben,

e) a fogorvosi alapellátást nyújtó szolgálatok részére szolgálatonként 150 ezer forint összegben heti 30 órás rendelési idő esetén, az ennél rövidebb rendelési idővel működő szolgálatok esetén az időarányos összegben.

(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítő díjat 2010. december 31-éig utalványozza."

3. § Hatályát veszti a Kr. 55. §-a.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére