376/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A (2) bekezdésben meghatározott nádasokat környezet-, természet- és vízminőség-védelmi szempontból ötévenként, a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatát megelőzően minősíteni kell."

2. § A Kr. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítést, a (2)-(4) bekezdésben foglalt egységes szempontok szerint - a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság, valamint a működési területével érintett környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság közreműködésével - az illetékes felügyelőség végzi el."

3. § A Kr. a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § (1) Az 5. § (1) és (4) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges megalapozó felméréseket, adatgyűjtéseket 2011. január 1. napja és 2012. december 31. napja között, azt követően a tényleges minősítést és felülvizsgálatot legkésőbb 2013. június 30-ig kell elvégezni.

(2) Ez a § 2013. július 1-jén hatályát veszti."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

miniszterelnök-helyettes